Dicionário de Kanji 漢字辞典

traçosnívelkanjiradicalsignificadoleituraromaji
11umイチ、イツ、ひと、ひと-つIchi, Itsu, hito, hitotsu
1So último, duplicar, estranhoオツ、 イツ, おと-、 きのと Otsu, Itsu, oto , Kinoto
21doisニ、ふた、ふた-つni, futa, futatsu
21seteシチ、なな、なな-つ、(なの)Shichi,na na,na natsu,(nano)
21oitoハチ、や、や-つ、やっ-つ、(よう)hachi, ya, yatsu, yattsu,(yō)
21noveキュウ、ク、ここの、ここの-つkyū, ku, koko no, kokonotsu
21dezジュウ、ジッ、とお、とjū, jit, too, to
21pessoaジン、ニン、ひとJin, nin, hito
21poderリョク、リキ、ちからryoku, Riki, Chikara
21entrarニュウ、い-る、い-れる、はい-るnyuu、iru、ireru、hairu
22espadaトウ、かたなtou、katana
23alaチョウ、テイchou、tei
2Snovamenteまたmata
2Sterminarリョウryou
31trêsサン、み、み-つ、みっ-つsan、mi、mitsu、mittsu
31milセン、ちsen、chi
31bocaコウ、ク、くちkou、ku、kuchi
31rioセン、かわsen、kawa
31soloド、ト、つちdo、to、tsuchi
31pequenoショウ、ちい-さい、こ、おshou、chiisai、ko、o
31sob, abaixoカ、ゲ、した、しも、もと、さ-げる、さ-がる、くだ-る、くだ-す、くだ-さる、お-ろす、お-りるka、ge、shita、shimo、moto、sageru、sagaru、kudaru、kudasu、kudasaru、orosu、oriru
31acimaジョウ、(ショウ)、うえ、(うわ)、かみ、あ-げる、あ-がる、のぼ-る、のぼ-せる、のぼ-すjou、(shou)、ue、(uwa)、kami、ageru、agaru、noboru、noboseru、nobosu
31montanhaサン、やまsan、yama
31amploダイ、タイ、おお、おお-きい、おお-いにdai、tai、oo、ookii、ooini
31criançaシ、ス、こshi、su、ko
31mulherジョ、ニョ、(ニョウ)、おんな、めjo、nyo、(nyou)、onna、me
31tardeセキ、ゆうseki、yuu
32círculoガン、まる、まる-い、まる-めるgan、maru、marui、marumeru
32arco (lança a flecha)キュウ、ゆみkyuu、yumi
32construirコウ、クkou、ku
32gênioサイsai
32dez milマン、バンman、ban
34cavalheiro, samuraishi
35丿muito tempoキュウ、(ク)、ひさ-しいkyuu、(ku)、hisashii
36secarカン、ほ-す、ひ-るkan、hosu、hiru
36autoコ、キ、おのれko、ki、onore
36 décimo de shaku (3,03cm)スンsun
36falecido, perecerボウ、(モウ)、な-いbou、(mou)、nai
3Salcançar, extenderキュウ、およ-ぶ、およ-び、およ-ぼすkyuu、oyobu、oyobi、oyobosu
3Spano, guardanapo, toalhaキン, フク, おお-い, ちきり, きれ kin, fuku, ooi, chikiri, kire
3Simplorarこ-うkou
3Scomprimentoジョウ、たけjou、take
3Slâminaジン、はjin、ha
3Smedíocreボン、(ハン)bon、(han)
3Sdarヨ、あた-えるyo、ataeru
41cincoゴ、いつ、いつ-つgo、itsu、itsutsu
41seisロク、む、む-つ、むっ-つ、(むい)roku、mu、mutsu、muttsu、(mui)
41árvoreボク、モク、き、(こ)boku、moku、ki、(ko)
41mês, luaゲツ、ガツ、つきgetsu、gatsu、tsuki
41diaニチ、ジツ、ひ、かnichi、jitsu、hi、ka
41círculo, ieneエン、まる-いen、marui
41reiオウou
41dentro, meioチュウ、(ジュウ)、なかchuu、(juu)、naka
41fogoカ、ひ、(ほ)ka、hi、(ho)
41águaスイ、みずsui、mizu
41cachorroケン、いぬken、inu
41mãoシュ、て、(た)shu、te、(ta)
41céuテン、あめ、(あま)ten、ame、(ama)
41fraseブン、モン、ふみbun、mon、fumi
42puxarイン、ひ-く、ひ-けるin、hiku、hikeru
42vacaギュウ、うしgyuu、ushi
42origemゲン、ガン、もとgen、gan、moto
42portaコ、とko、to
42meio diago
42públicoコウ、おおやけkou、ooyake
42agoraコン、キン、いまkon、kin、ima
42pareシ、と-まる、と-めるshi、tomaru、tomeru
42poucoショウ、すく-ない、すこ-しshou、sukunai、sukoshi
42coraçãoシン、こころshin、kokoro
42cortarセツ、(サイ)、き-る、き-れるsetsu、(sai)、kiru、kireru
42grossoタイ、タ、ふと-い、ふと-るtai、ta、futoi、futoru
42dentroナイ、(ダイ)、うちnai、(dai)、uchi
42paiフ、ちちfu、chichi
42parte, minuto (tempo)ブン、フン、ブ、わ-ける、わ-かれる、わ-かる、わ-かつbun、fun、bu、wakeru、wakareru、wakaru、wakatsu
42direçãoホウ、かたhou、kata
42cabeloモウ、けmou、ke
42amigoユウ、ともyuu、tomo
43mudançaカ、ケ、ば-ける、ば-かすka、ke、bakeru、bakasu
43distritoku
43anti-ハン、(ホン)、(タン)、そ-る、そ-らすhan、(hon)、(tan)、soru、sorasu
43antecipadamenteyo
44faltaケツ、か-ける、か-くketsu、kakeru、kaku
44sobrenomeシ、うじshi、uji
44não-フ、ブfu、bu
44maridoフ、(フウ)、おっとfu、(fuu)、otto
45sustentar, filialシ、ささ-えるshi、sasaeru
45compararヒ、くら-べるhi、kuraberu
45Budaブツ、ほとけbutsu、hotoke
46medida japonesa (30,3 cm)シャクshaku
46dedicar, ofertar, alcançarシュウ、おさ-める、おさ-まるshuu、osameru、osamaru
46bondade, virtudeジン、(ニ)jin、(ni)
46unilateralヘン、かたhen、kata
4Spresaガ、 ゲ , きば、 はga、 ge , kiba、 ha
4Smediação, mariscoカイkai
4Scortar (cabelo, grama), colherガイ、 カイ, か-るgai、 kai, karu
4Svilão, azarキョウkyou
4Smachado, 1 kin (~0.6kg)キンkin
4Sfantasma, sonho , apariçãoゲン、まぼろしgen、maboroshi
4Smutuamenteゴ, たが-い, かたみ-に go, tagai, katamini
4Sinclinação, capturarコウ, ク, かぎ, ま-がる kou, ku, kagi, magaru
4Scavidade, fenda, grandeコウ, あなkou, ana
4SCaixa de mediçãoショウ、ますshou、masu
4Ssupérfluoジョウjou
4Sbemセイ、(ショウ)、いsei、(shou)、i
4Sparソウ、ふたsou、futa
4SCinábrioタンtan
4SCondolênciasチョウ、とむら-うchou、tomurau
4Sgarraつめ、(つま)tsume、(tsuma)
4Sgrande cobrato
4Squartéisトンton
4Saromaにお-うniou
4Sigualヒツ、ひきhitsu、hiki
4S丿escassoボウ、とぼ-しいbou、toboshii
4Sazaradoヤクyaku
51quatroシ、よ、よ-つ、よっ-つ、よんshi、yo、yotsu、yottsu、yon
51esquerda (direcão)サ、ひだりsa、hidari
51direita (direção)ウ、ユウ、みぎu、yuu、migi
51pedraセキ、(シャク)、(コク)、いしseki、(shaku)、(koku)、ishi
51brancoハク、ビャク、しろ、(しら)、しろ-いhaku、byaku、shiro、(shira)、shiroi
51arrozalデン、たden、ta
51olhoモク、(ボク)、め、(ま)moku、(boku)、me、(ma)
51livroホン、もとhon、moto
51bola, esferaギョク、たまgyoku、tama
51saídaシュツ、(スイ)、で-る、だ-すshutsu、(sui)、deru、dasu
51corretoセイ、ショウ、ただ-しい、ただ-す、まさsei、shou、tadashii、tadasu、masa
51vidaセイ、ショウ、い-きる、い-かす、い-ける、う-まれる、う-む、お-う、は-える、は-やす、き、なまsei、shou、ikiru、ikasu、ikeru、umareru、umu、ou、haeru、hayasu、ki、nama
51levantarリツ、(リュウ)、た-つ、た-てるritsu、(ryuu)、tatsu、tateru
52lado de foraガイ、ゲ、そと、ほか、はず-す、はず-れるgai、ge、soto、hoka、hazusu、hazureru
52irmão mais velhoケイ、(キョウ)、あにkei、(kyou)、ani
52velhoコ、ふる-い、ふる-すko、furui、furusu
52广largoコウ、ひろ-い、ひろ-まる、ひろ-める、ひろ-がる、ひろ-げるkou、hiroi、hiromaru、hiromeru、hirogaru、hirogeru
52mercadoシ、いちshi、ichi
52flechaシ、やshi、ya
52pedestalダイ、タイdai、tai
52invernoトウ、ふゆtou、fuyu
52metadeハン、なか-ばhan、nakaba
52mãeボ、ははbo、haha
52norteホク、きたhoku、kita
52usarヨウ、もち-いるyou、mochiiru
53centroオウou
53passadoキョ、コ、さ-るkyo、ko、saru
53númeroゴウgou
53pratoさらsara
53servirシ、(ジ)、つか-えるshi、(ji)、tsukaeru
53cópiarシャ、うつ-す、うつ-るsha、utsusu、utsuru
53mestreシュ、(ス)、ぬし、おもshu、(su)、nushi、omo
53dizerシン、もう-すshin、mousu
53mundoセイ、セ、よsei、se、yo
53outrosタ、ほかta、hoka
53baterダ、う-つda、utsu
53substituirダイ、タイ、か-わる、か-える、よ、しろdai、tai、kawaru、kaeru、yo、shiro
53peleヒ、かわhi、kawa
53geloヒョウ、こおり、ひhyou、koori、hi
53planoヘイ、ビョウ、たい-ら、ひらhei、byou、taira、hira
53razãoユ、ユウ、(ユイ)、よしyu、yuu、(yui)、yoshi
53saudaçãoレイ、ライrei、rai
54desde dei
54adicionarカ、くわ-える、くわ-わるka、kuwaeru、kuwawaru
54realizaçãoコウ、(ク)kou、(ku)
54tagサツ、ふだsatsu、fuda
54históriashi
54diretorshi
54perderシツ、うしな-うshitsu、ushinau
54invariavelmenteヒツ、かなら-ずhitsu、kanarazu
54anexarフ、つ-ける、つ-くfu、tsukeru、tsuku
54arredoresヘン、あた-り、べhen、atari、be
54embrulharホウ、つつ-むhou、tsutsumu
54fimマツ、バツ、すえmatsu、batsu、sue
54ainda nãomi
54pessoasミン、たみmin、tami
54ordensレイrei
55pressãoアツatsu
55eternidadeエイ、なが-いei、nagai
55possívelka
55publicarカンkan
55velhos temposキュウkyuu
55fraseku
55indicarジ、シ、しめ-すji、shi、shimesu
55crimeハン、おか-すhan、okasu
55linhoフ、ぬのfu、nuno
55válvula, diferenciarベンben
56buracoケツ、あなketsu、ana
56contagem de livrosサツ、サクsatsu、saku
56disporショsho
56广escritório do governoチョウchou
56infânciaヨウ、おさな-いyou、osanai
5Scôncavo, afundadoくぼ-む、 へこ-む、 ぼこ , オウkubomu、 hekomu、 boko , ou
5Stelhaガ、かわら, ぐらむga、kawara, guramu
5Salém dissoショ、ソ、ショウ, か-つsho、so、shou, katsu
5Sdoce, açucarado, mimarカン、あま-い、あま-える、あま-やかす, うま-いkan、amai、amaeru、amayakasu, umai
5Smorro, colinaキュウ、おかkyuu、oka
5Sgigantesco, enormeキョkyo
5Smisterioso, ocultoゲン, くろ,くろ-い gen, kuro,kuroi
5Shábilコウ, たく-み, たく-む, うま-い kou, takumi, takumu, umai
5Sarmadurasコウ、カンkou、kan
5Slotadoこ-む、こ-めるkomu、komeru
5S𠮟Scoldシツ、しか-るshitsu、shikaru
5SCapturadoシュウshuu
5Ssopaジュウ、しるjuu、shiru
5SConvocarショウ、め-すshou、mesu
5Snádegasしりshiri
5Srejeitarセキseki
5Seremitaセンsen
5SFortuna dizendoセン、し-める、うらな-うsen、shimeru、uranau
5Sauroraタン、ダンtan、dan
5Scarado
5Sconvexoトツtotsu
5Stigela どんぶり、(どん)donburi、(don)
5Sfreiraニ、あまni、ama
5Sespalharハンhan
5Spagamentoフツ、はら-うfutsu、harau
5Sterceira classeヘイhei
5Salabardaム、ほこmu、hoko
61cemヒャクhyaku
61cedoソウ、(サッ)、はや-い、はや-まる、はや-めるsou、(saッ)、hayai、hayamaru、hayameru
61bambuチク、たけchiku、take
61espíritoキ、ケki、ke
61descansarキュウ、やす-む、やす-まる、やす-めるkyuu、yasumu、yasumaru、yasumeru
61fioシ、いとshi、ito
61letraジ、あざji、aza
61ouvidoジ、みみji、mimi
61anteriorセン、さきsen、saki
61insetoチュウ、むしchuu、mushi
61anoネン、としnen、toshi
61nomeメイ、ミョウ、なmei、myou、na
62asaウ、は、はねu、ha、hane
62vezesカイ、(エ)、まわ-る、まわ-すkai、(e)、mawaru、mawasu
62reunirカイ、エ、あ-うkai、e、au
62misturarコウ、まじ-わる、まじ-える、ま-じる、ま-ざる、ま-ぜる、か-う、か-わすkou、majiwaru、majieru、majiru、mazaru、mazeru、kau、kawasu
62brilhoコウ、ひか-る、ひかりkou、hikaru、hikari
62pensarコウ、かんが-えるkou、kangaeru
62irコウ、ギョウ、(アン)、い-く、ゆ-く、おこな-うkou、gyou、(an)、iku、yuku、okonau
62combinarゴウ、ガッ、(カッ)、あ-う、あ-わす、あ-わせるgou、gaッ、(kaッ)、au、awasu、awaseru
62templo budistaジ、てらji、tera
62si mesmoジ、シ、みずか-らji、shi、mizukara
62corショク、シキ、いろshoku、shiki、iro
62西oesteセイ、サイ、にしsei、sai、nishi
62muitoタ、おお-いta、ooi
62chãoチ、ジchi、ji
62lagoaチ、いけchi、ike
62acertarトウ、あ-たる、あ-てるtou、ataru、ateru
62mesmoドウ、おな-じdou、onaji
62carneニクniku
62arrozベイ、マイ、こめbei、mai、kome
62todo マイmai
63baratoアン、やす-いan、yasui
63curvar, musicaキョク、ま-がる、ま-げるkyoku、magaru、mageru
63sangueケツ、ちketsu、chi
63コウ、む-く、む-ける、む-かう、む-こうkou、muku、mukeru、mukau、mukou
63morteシ、し-ぬshi、shinu
63próximoジ、シ、つ-ぐ、つぎji、shi、tsugu、tsugi
63estiloシキshiki
63protegerシュ、(ス)、まも-る、も-りshu、(su)、mamoru、mori
63Estadoシュウ、すshuu、su
63todoゼン、まった-く、すべ-てzen、mattaku、subete
63terユウ、ウ、あ-るyuu、u、aru
63ovelhaヨウ、ひつじyou、hitsuji
63ambosリョウryou
63filaレツretsu
64roupasイ、ころもi、koromo
64marcaイン、しるしin、shirushi
64cadaカク、おのおのkaku、onoono
64juntosキョウ、ともkyou、tomo
64gostarコウ、この-む、す-くkou、konomu、suku
64tornar-seセイ、(ジョウ)、な-る、な-すsei、(jou)、naru、nasu
64conflitoソウ、あらそ-うsou、arasou
64relaçãoチュウ、なかchuu、naka
64trilhãoチョウ、きざ-す、きざ-しchou、kizasu、kizashi
64transmitirデン、つた-わる、つた-える、つた-うden、tsutawaru、tsutaeru、tsutau
64lumináriaトウ、ひtou、hi
64idosoロウ、お-いる、ふ-けるrou、oiru、fukeru
65causaイン、よ-るin、yoru
65temporárioカ、(ケ)、かりka、(ke)、kari
65casoケンken
65novamenteサイ、(サ)、ふたた-びsai、(sa)、futatabi
65existirザイ、あ-るzai、aru
65línguaゼツ、したzetsu、shita
65grupoダン、(トン)dan、(ton)
65confiarニン、まか-せる、まか-すnin、makaseru、makasu
66universo, tetou
66cinzasカイ、はいkai、hai
66perigosoキ、あぶ-ない、あや-うい、あや-ぶむki、abunai、ayaui、ayabumu
66escrivaninhaキ、つくえki、tsukue
66sugar, inalarキュウ、す-うkyuu、suu
66imperatrizコウkou
66atingir, resultarシ、いた-るshi、itaru
66existência, suporソン、ゾンson、zon
66casaタクtaku
6Slidar, operarソウ、 キュウ, あつか-い、 あつか-う、 あつか-る、 こ-く sou、 kyuu, atsukai、 atsukau、 atsukaru、 koku
6Sbatataウ, いもu, imo
6Ssujoオ、けが-す、けが-れる、けが-らわしい、よご-す、よご-れる、きたな-いo、kegasu、kegareru、kegarawashii、yogosu、yogoreru、kitanai
6Ssuorカン、あせkan、ase
6Slata, recipienteカン, かまkan, kama
6Sprojeto, realizar, esquemaキ, くわだ-てる, たくら-む ki, kuwadateru, takuramu
6Stécnica, arteギ, キ, わざ、わざおぎ gi, ki, waza、wazaogi
6Sboa sorte, congratulaçõesキチ、キツ, よしkichi、kitsu, yoshi
6Sapodrecer, decairキュウ、く-ちるkyuu、kuchiru
6Sargamassa, pedra de moinhoキュウ, グ, うす, うすづ-く kyuu, gu, usu, usuzuku
6Sgritarキョウ、さけ-ぶkyou、sakebu
6Svirado para cima, respeitar, buscarギョウ, コウ, あお-ぐ, おお-せ, お-っしゃる, おっしゃ-る gyou, kou, aogu, oose, otsharu, otsharu
6Spenalidade, sentençaケイkei
6Sentradaコウ、えkou、e
6Sdeliciosoシ、むねshi、mune
6SRelvaしばshiba
6SVermelhãoシュshu
6Sbarcoシュウ、ふね、(ふな)shuu、fune、(funa)
6SAtribuirジュウ、あ-てるjuu、ateru
6SPeríodo de 10 dias (do mês)ジュン、(シュン)jun、(shun)
6Spatrulhaジュン、めぐ-るjun、meguru
6Ssemelhançaジョ、ニョjo、nyo
6Sartesãoショウshou
6Sescapeジン、つ-くす、つ-きる、つ-かすjin、tsukusu、tsukiru、tsukasu
6Srápidoジンjin
6Srobustoソウsou
6Scuspirト、は-くto、haku
6Sprevenção de falsificaçãoni
6Stexturaはだhada
6Scaiuバツbatsu
6Svelaハン、ほhan、ho
6SPan-ハンhan
6Srainhahi
6Sprostradoフク、ふ-せる、ふ-すfuku、fuseru、fusu
6Socupadoボウ、いそが-しいbou、isogashii
6Sbrutoボクboku
6Silusãoモウ、ボウmou、bou
6Soficialri
6Sinferioridadeレツ、おと-るretsu、otoru
71florカ、はなka、hana
71homemダン、ナン、おとこdan、nan、otoko
71conchaかいkai
71verケン、み-る、み-える、み-せるken、miru、mieru、miseru
71cidadeチョウ、まちchou、machi
71carroシャ、くるまsha、kuruma
71vermelhoセキ、(シャク)、あか、あか-い、あか-らむ、あか-らめるseki、(shaku)、aka、akai、akaramu、akarameru
71ソク、あし、た-りる、た-る、た-すsoku、ashi、tariru、taru、tasu
71vilaソン、むらson、mura
72o queカ、なに、(なん)ka、nani、(nan)
72ânguloカク、かど、つのkaku、kado、tsuno
72vaporki
72pertoキン、ちか-いkin、chikai
72formaケイ、ギョウ、かた、かたちkei、gyou、kata、katachi
72dizerゲン、ゴン、い-う、ことgen、gon、iu、koto
72valeコク、たにkoku、tani
72fazer サク、サ、つく-るsaku、sa、tsukuru
72companhiaシャ、やしろsha、yashiro
72diagramaズ、ト、はか-るzu、to、hakaru
72vozセイ、(ショウ)、こえ、(こわ)sei、(shou)、koe、(kowa)
72correrソウ、はし-るsou、hashiru
72corpoタイ、テイ、からだtai、tei、karada
72irmão mais novoテイ、(ダイ)、(デ)、おとうとtei、(dai)、(de)、otouto
72venderバイ、う-る、う-れるbai、uru、ureru
72trigoバク、むぎbaku、mugi
72virライ、く-る、きた-る、きた-すrai、kuru、kitaru、kitasu
72vilarejoリ、さとri、sato
73médicoi
73pesquisaキュウ、きわ-めるkyuu、kiwameru
73escritórioキョクkyoku
73vocêクン、きみkun、kimi
73decidirケツ、き-める、き-まるketsu、kimeru、kimaru
73habitaçãoジュウ、す-む、す-まうjuu、sumu、sumau
73socorrerジョ、たす-ける、たす-かる、すけjo、tasukeru、tasukaru、suke
73corpoシン、みshin、mi
73opostoタイ、ツイtai、tsui
73lançarトウ、な-げるtou、nageru
73feijãoトウ、(ズ)、まめtou、(zu)、mame
73decliveハン、さかhan、saka
73retornarヘン、かえ-す、かえ-るhen、kaesu、kaeru
73escritório, serviçoヤク、エキyaku、eki
74classificaçãoイ、くらいi、kurai
74cercarイ、かこ-む、かこ-うi、kakomu、kakou
74mudançaカイ、あらた-める、あらた-まるkai、aratameru、aratamaru
74perfeitoカンkan
74esperançaki
74pedidoキュウ、もと-めるkyuu、motomeru
74arteゲイgei
74informarコク、つ-げるkoku、tsugeru
74material, madeiraザイzai
74criançaジ、(ニ)ji、(ni)
74início ショ、はじ-め、はじ-めて、はつ、うい、そ-めるsho、hajime、hajimete、hatsu、ui、someru
74ministroシン、ジンshin、jin
74dobrarセツ、お-る、おり、お-れるsetsu、oru、ori、oreru
74agrupar, pacoteソク、たばsoku、taba
74curtoテイ、ひく-い、ひく-める、ひく-まるtei、hikui、hikumeru、hikumaru
74labutaド、つと-めるdo、tsutomeru
74soldadoヘイ、ヒョウhei、hyou
74separadoベツ、わか-れるbetsu、wakareru
74proveitoリ、き-くri、kiku
74bomリョウ、よ-いryou、yoi
74frio, esfriarレイ、つめ-たい、ひ-える、ひ-や、ひ-やす、ひ-やかす、さ-める、さ-ますrei、tsumetai、hieru、hiya、hiyasu、hiyakasu、sameru、samasu
74trabalhoロウrou
75responderオウ、こた-えるou、kotaeru
75alegreカイ、こころよ-いkai、kokoroyoi
75habilidadeギ、わざgi、waza
75nívelキンkin
75desastreサイ、わざわ-いsai、wazawai
75intençãoシ、こころざ-す、こころざしshi、kokorozasu、kokorozashi
75similarジ、に-るji、niru
75广prefácioジョjo
75cláusulaジョウjou
75condiçãoジョウjou
75juizハン、バンhan、ban
75evitarボウ、ふせ-ぐbou、fusegu
75desistirヨ、あま-る、あま-すyo、amaru、amasu
76ego, euガ、われ、わga、ware、wa
76linhagemケイkei
76respeito pelas criançasコウkou
76ter dificuldadesコン、こま-るkon、komaru
76euシ、わたくし、わたしshi、watakushi、watashi
76negarヒ、いなhi、ina
76crítica, reprovaçãohi
76esquecerボウ、わす-れるbou、wasureru
76tumulto, desordenarラン、みだ-れる、みだ-すran、midareru、midasu
76ovoラン、たまごran、tamago
7SÁsia, seguinte,sub-(oxidação)ア, ひら-くa, hiraku
7SUm (documentos- evita fraude)イチichi
7Smandamentoカイ、いまし-めるkai、imashimeru
7Sfígado, víscerasカン、きもkan、kimo
7Sconter, incluir, compreenderガン、ふく-む、ふく-めるgan、fukumu、fukumeru
7Sramificação, bifurcação, arenaギ, キgi, ki
7Sluto, evitarキ、い-む、い-み、い-まわしい ki、imu、imi、imawashii
7Sem vez deキャク, かえ.って, しりぞ.く, しりぞ.ける kyaku, kae.tte, shirizo.ku, shirizo.keru
7Slunático, confundirキョウ、くる-う、くる-おしいkyou、kuruu、kuruoshii
7Sdeclamarギンgin
7Sespeto, espetadoカン, ケン, セン, くし, らぬ-くkan, ken, sen, kushi, ranuku
7Sbem vindo, saudarゲイ、むか-えるgei、mukaeru
7Sdar, fazer por ゴ, く-れる, くれ go, kureru, kure
7SCovaコウkou
7Senfrentarコウkou
7Sagressãoコウ、せ-めるkou、semeru
7SCrescer tardeコウ、さら、ふ-ける、ふ-かすkou、sara、fukeru、fukasu
7Ssuperarコクkoku
7SSocorrosa
7Sareiasa
7SRespeitarシ、うかが-うshi、ukagau
7S寿longevidadeジュ、ことぶきju、kotobuki
7SExcelシュウ、ひい-でるshuu、hiideru
7S广camaショウ、とこ、ゆかshou、toko、yuka
7Sextrairショウshou
7Ssemelhançaショウshou
7Salongarシン、の-びる、の-ばす、の-べるshin、nobiru、nobasu、noberu
7Stestemunhoシンshin
7Spicanteシン、から-いshin、karai
7Sgolpeスイ、ふ-くsui、fuku
7Scedroすぎsugi
7Sinstanteソクsoku
7Sluxota
7S□ Gentilda
7Sescolherタクtaku
7Spântanoタク、さわtaku、sawa
7SContudoただ-しtadashi
7SMar abertoチュウ、おきchuu、oki
7SPiaチン、しず-む、しず-めるchin、shizumu、shizumeru
7Sexibiçãoテイtei
7STribunaisテイtei
7So quena
7S尿urinaニョウnyou
7Sgravidezニンnin
7Ssuportarニン、しの-ぶ、しの-ばせるnin、shinobu、shinobaseru
7Sapertoha
7Schefeハクhaku
7Sdesprenderバツ、ぬ-く、ぬ-ける、ぬ-かす、ぬ-かるbatsu、nuku、nukeru、nukasu、nukaru
7Sconsorteハン、バン、ともな-うhan、ban、tomonau
7Salturasハンhan
7Sraboビ、おbi、o
7Scotoveloひじhiji
7Sajudafu
7Sperfumeホウ、かんば-しいhou、kanbashii
7Spaís natalホウhou
7Sgarotoボウ、(ボッ)bou、(boッ)
7Sperturbarボウ、さまた-げるbou、samatageru
7Safogarボツbotsu
7Srequintadoミョウmyou
7Sfusãoya
7Senfeitiçandoヨウ、あや-しいyou、ayashii
7Sreprimirヨク、おさ-えるyoku、osaeru
7Sfertilidadeヨクyoku
7Sencorajarレイ、はげ-む、はげ-ますrei、hagemu、hagemasu
7Sretornarレイ、もど-す、もど-るrei、modosu、modoru
7Scoluna vertebralro
7Sadulterarロウ、もてあそ-ぶrou、moteasobu
81bosqueリン、はやしrin、hayashi
81ouroキン、コン、かね、(かな)kin、kon、kane、(kana)
81céuクウ、そら、あ-く、あ-ける、からkuu、sora、aku、akeru、kara
81chuvaウ、あめ、(あま)u、ame、(ama)
81estudoガク、まな-ぶgaku、manabu
81azulセイ、(ショウ)、あお、あお-いsei、(shou)、ao、aoi
82figuraガ、カクga、kaku
82rochaガン、いわgan、iwa
82capitalキョウ、ケイkyou、kei
82paísコク、くにkoku、kuni
82irmã mais velhaシ、あねshi、ane
82conhecerチ、し-るchi、shiru
82longoチョウ、なが-いchou、nagai
82diretoチョク、ジキ、ただ-ちに、なお-す、なお-るchoku、jiki、tadachini、naosu、naoru
82广lojaテン、みせten、mise
82lesteトウ、ひがしtou、higashi
82andarホ、ブ、(フ)、ある-く、あゆ-むho、bu、(fu)、aruku、ayumu
82irmã mais novaマイ、いもうとmai、imouto
82brilhanteメイ、ミョウ、あ-かり、あか-るい、あか-るむ、あか-らむ、あき-らか、あ-ける、あ-く、あ-くる、あ-かすmei、myou、akari、akarui、akarumu、akaramu、akiraka、akeru、aku、akuru、akasu
82portãoモン、かどmon、kado
82noiteヤ、よ、よるya、yo、yoru
83comitêイ、ゆだ-ねるi、yudaneru
83desenvolverイク、そだ-つ、そだ-てる、はぐく-むiku、sodatsu、sodateru、hagukumu
83nadarエイ、およ-ぐei、oyogu
83litoralガン、きしgan、kishi
83sofrimentoク、くる-しい、くる-しむ、くる-しめる、にが-い、にが-るku、kurushii、kurushimu、kurushimeru、nigai、nigaru
83ferramentagu
83felicidadeコウ、さいわ-い、さち、しあわ-せkou、saiwai、sachi、shiawase
83使usarシ、つか-うshi、tsukau
83inícioシ、はじ-める、はじ-まるshi、hajimeru、hajimaru
83coisa (abstrato)ジ、(ズ)、ことji、(zu)、koto
83frutoジツ、み、みの-るjitsu、mi、minoru
83alguémシャ、ものsha、mono
83pegarシュ、と-るshu、toru
83aceitarジュ、う-ける、う-かるju、ukeru、ukaru
83lugar, ショ、ところsho、tokoro
83antigamenteセキ、(シャク)、むかしseki、(shaku)、mukashi
83despejarチュウ、そそ-ぐchuu、sosogu
83decidirテイ、ジョウ、さだ-める、さだ-まる、さだ-かtei、jou、sadameru、sadamaru、sadaka
83ondaハ、なみha、nami
83tábuaハン、バン、いたhan、ban、ita
83expressarヒョウ、おもて、あらわ-す、あらわ-れるhyou、omote、arawasu、arawareru
83roupasフクfuku
83coisaブツ、モツ、ものbutsu、motsu、mono
83liberarホウ、はな-す、はな-つ、はな-れる、ほう-るhou、hanasu、hanatsu、hanareru、houru
83saborミ、あじ、あじ-わうmi、aji、ajiwau
83vidaメイ、ミョウ、いのちmei、myou、inochi
83óleoユ、あぶらyu、abura
83pazワ、(オ)、やわ-らぐ、やわ-らげる、なご-む、なご-やかwa、(o)、yawaragu、yawarageru、nagomu、nagoyaka
84Inglaterraエイei
84frutaカ、は-たす、は-てる、は-てka、hatasu、hateru、hate
84brotoガ、めga、me
84orgão (governo)カンkan
84temporadaki
84chorarキュウ、な-くkyuu、naku
84cooperaçãoキョウkyou
84diâmetroケイkei
84duroコ、かた-める、かた-まる、かた-いko、katameru、katamaru、katai
84impressãoサツ、す-るsatsu、suru
84participarサン、まい-るsan、mairu
84governoジ、チ、おさ-める、おさ-まる、なお-る、なお-すji、chi、osameru、osamaru、naoru、naosu
84circunferênciaシュウ、まわ-りshuu、mawari
84pinhoショウ、まつshou、matsu
84graduadoソツsotsu
84广inferiorテイ、そこtei、soko
84alvo, (-mente)テキ、まとteki、mato
84códigoテンten
84poçãoドクdoku
84sentimentoネンnen
84广Prefeitura urbanafu
84métodoホウ、(ハッ)、(ホッ)hou、(haッ)、(hoッ)
84pastor, cuidarボク、まきboku、maki
84exemploレイ、たと-えるrei、tatoeru
85fácilエキ、イ、やさ-しいeki、i、yasashii
85jornadaオウou
85valorカ、あたいka、atai
85rioカ、かわka、kawa
85residirキョ、い-るkyo、iru
85bilheteケンken
85efeitoコウ、き-くkou、kiku
85esposaサイ、つまsai、tsuma
85ramoシ、えだshi、eda
85cabanaシャsha
85mençãoジュツ、の-べるjutsu、noberu
85Acenar, convidarショウ、まね-くshou、maneku
85ouvir, ser informadoショウ、うけたまわ-るshou、uketamawaru
85controleセイsei
85gêneroセイ、ショウsei、shou
85versão, impressãoハンhan
85engordar, fertilizanteヒ、こ-える、こえ、こ-やす、こ-やしhi、koeru、koe、koyasu、koyashi
85negativo, injustiçahi
85guerreiroブ、ムbu、mu
86prolongarエン、の-びる、の-べる、の-ばすen、nobiru、noberu、nobasu
86沿Correr ao longoエン、そ-うen、sou
86ampliarカクkaku
86oferecer, dedicarキョウ、(ク)、そな-える、ともkyou、(ku)、sonaeru、tomo
86chamarコ、よ-ぶko、yobu
86picar, talharコク、きざ-むkoku、kizamu
86jovemジャク、(ニャク)、わか-い、も-しくはjaku、(nyaku)、wakai、moshikuha
86religião, seitaシュウ、ソウshuu、sou
86declínio, pendurarスイ、た-れる、た-らすsui、tareru、tarasu
86levar nas costas, carregarタン、かつ-ぐ、にな-うtan、katsugu、ninau
86espaço, aéreoチュウchuu
86fidelidadeチュウchuu
86entregarとど-ける、とど-くtodokeru、todoku
86leite, peitosニュウ、ちち、ちnyuu、chichi、chi
86venerar, orarハイ、おが-むhai、ogamu
86alinharヘイ、なみ、なら-べる、なら-ぶ、なら-びにhei、nami、naraberu、narabu、narabini
86tesouroホウ、たからhou、takara
86folha (papel)マイmai
8Sendereçar, eloquenteエン, あ-てる、 -あて、 -づつ、 あたか-も en, ateru、 ate、 zutsu、 atakamo
8Sdependente, por tantoイ、(エ)i、(e)
8Sinflamação, chamaエン、ほのおen、honoo
8Sempurrar, prenderオウ, お-す、 お-し-、 お-っ-、 お-さえる、 おさ-える , ou, osu、 oshi、 ot、 osaeru、 osaeru ,
8Sflorescente, vigoroso オウ、 キョウ、 ゴウ, かがや-き、 うつくし-い、 さかん , ou、 kyou、 gou, kagayaki、 utsukushii、 sakan ,
8SEuropaオウ, うた-う、 は-く, ou, utau、 haku,
8Sbater, ataque, assaltoオウ、なぐ-るou、naguru
8Smonte, colinaコウ, おか, kou, oka,
8Sexcelente, beloka
8Satormentar, bulling カ, いじ-める、 さいな-む、 いらだ-つ、 からい、 こまかい, ka, ijimeru、 sainamu、 iradatsu、 karai、 komakai,
8Smisterioso, suspeitoカイ, ケ, あや-しい、あや-しむkai, ke, ayashii、ayashimu
8Sfalsificar, seqüestrarカイkai
8Scensura, investigação criminalガイgai
8Sponto, picoガク、たけgaku、take
8Sjogar, brincar, fazer esporteガン, もちあそ-ぶ、もてあそ-ぶ gan, mochiasobu、moteasobu
8Sestranho, curiosoキ,く-しき、 あや-しい, くし、めずら-しい ki,kushiki、 ayashii, kushi、mezurashii
8Sorarキ、いの-るki、inoru
8SOK, tudo bem, muito bem (cumprimentos)ギ, よろ-しい, よろ-しく gi, yoroshii, yoroshiku
8Srepelir, rejeitarキョ、ゴ, こば-むkyo、go, kobamu
8Sponto de apoio, portantoキョ、コ, よ-るkyo、ko, yoru
8Sreceber, atender (telefone)キョウ, コウ, うけるkyou, kou, ukeru
8Scondiçãoキョウ, まし-て, いわ-んや, おもむき kyou, mashite, iwanya, omomuki
8Sinclinar, curvar, クツ, かが-む, かが-める kutsu, kagamu, kagameru
8Scaule, taloケイ、キョウ, くきkei、kyou, kuki
8Sombroケン、かたken、kata
8Scorda (violão), hipotenusaゲン、つるgen、tsuru
8Scoxa, virilhaコ, もも, またko, momo, mata
8Stigreコ、とらko、tora
8Sprenderコウkou
8Sacordoコウkou
8SDescendentesコンkon
8SFormatoサイsai
8Stemploサツ、セツsatsu、setsu
8SEspinhoシ、さ-す、さ-さるshi、sasu、sasaru
8SBem-estarshi
8Smembroshi
8Sgarçomジ、さむらいji、samurai
8SPerversoジャja
8Smaldiçãoジュ、のろ-うju、norou
8Stioシュクshuku
8Sestimaショウshou
8Serguer-seショウ、のぼ-るshou、noboru
8Spântanoショウ、ぬまshou、numa
8Scozinharスイ、た-くsui、taku
8Sdobradiçaスウsuu
8Ssobrenomeセイ、ショウsei、shou
8Ssubjugarセイsei
8Sajustadoセイsei
8SChopセキseki
8SEstragarセツ、つたな-いsetsu、tsutanai
8SApontar paraソ、ねら-うso、nerau
8SFrustrarソ、はば-むso、habamu
8Seminenteタクtaku
8SClaro (a terra)タクtaku
8Sarrancaチュウchuu
8SÁrea de duas esteirasつぼtsubo
8Sresistirテイtei
8Sresidênciaテイtei
8Slamaデイ、どろdei、doro
8Stransferirテツtetsu
8Sciúmesト、ねた-むto、netamu
8Schegadaトウtou
8Sfacadaトツ、つ-くtotsu、tsuku
8So quena
8SContador para cupfulsハイ、さかずきhai、sakazuki
8Saplaudirハク、(ヒョウ)haku、(hyou)
8Spernoiteハク、と-まる、と-めるhaku、tomaru、tomeru
8Simpulsoハク、せま-るhaku、semaru
8Seleヒ、かれ、(かの)hi、kare、(kano)
8Sexporhi
8Ssujarヒツ、ヒhitsu、hi
8Splantinhaビョウ、なえ、(なわ)byou、nae、(nawa)
8Sterrívelフ、こわ-いfu、kowai
8Smontefu
8Safixadofu
8Sdesprezoブ、あなど-るbu、anadoru
8SVeja oフツ、わ-く、わ-かすfutsu、waku、wakasu
8Sjuntarヘイ、あわ-せるhei、awaseru
8Sobservânciaホウ、(ブ)、たてまつ-るhou、(bu)、tatematsuru
8Sabraçoホウ、だ-く、いだ-く、かか-えるhou、daku、idaku、kakaeru
8Sbolhasホウ、あわhou、awa
8Sborlaボウ、ふさbou、fusa
8Sobesoボウbou
8Sazáfamaホンhon
8Stravesseiroまくらmakura
8Sesfregarマツmatsu
8Spromontórioみさきmisaki
8Sdesculpaメン、まぬか-れるmen、manukareru
8Scobertoモ、しげ-るmo、shigeru
8Scegoモウmou
8Studo o maisya
8SA paixão súbitara
8Slareiraro
8Squadro, armaçãoわくwaku
91somオン、イン、おと、ねon、in、oto、ne
91gramaソウ、くさsou、kusa
92seçãoka
92marカイ、うみkai、umi
92ativoカツkatsu
92medirケイ、はか-る、はか-らうkei、hakaru、hakarau
92atrás, depoisゴ、コウ、のち、うし-ろ、あと、おく-れるgo、kou、nochi、ushiro、ato、okureru
92pensarシ、おも-うshi、omou
92quartoシツ、むろshitsu、muro
92pescoçoシュ、くびshu、kubi
92outonoシュウ、あきshuu、aki
92primaveraシュン、はるshun、haru
92comer ショク、(ジキ)、く-う、く-らう、た-べるshoku、(jiki)、kuu、kurau、taberu
92estrelaセイ、(ショウ)、ほしsei、(shou)、hoshi
92em frenteゼン、まえzen、mae
92cháチャ、サcha、sa
92diaチュウ、ひるchuu、hiru
92pontoテンten
92sulナン、(ナ)、みなみnan、(na)、minami
92ventoフウ、(フ)、かぜ、(かざ)fuu、(fu)、kaze、(kaza)
93coberturaオク、やoku、ya
93mundoカイkai
93convidadoキャク、カクkyaku、kaku
93pressaキュウ、いそ-ぐkyuu、isogu
93classeキュウkyuu
93dever, pessoa encarregadaケイ、かか-る、かかりkei、kakaru、kakari
93afiarケン、と-ぐken、togu
93prefeituraケンken
93dedoシ、ゆび、さ-すshi、yubi、sasu
93aguardarジ、も-つji、motsu
93catarシュウ、ジュウ、ひろ-うshuu、juu、hirou
93pesadoジュウ、チョウ、え、おも-い、かさ-ねる、かさ-なるjuu、chou、e、omoi、kasaneru、kasanaru
93brilharショウshou
93丿pegar (transporte)ジョウ、の-る、の-せるjou、noru、noseru
93Deusシン、ジン、かみ、(かん)、(こう)shin、jin、kami、(kan)、(kou)
93mútuoソウ、ショウ、あいsou、shou、ai
93enviarソウ、おく-るsou、okuru
93esperarタイ、ま-つtai、matsu
93carvãoタン、すみtan、sumi
93poste, colunaチュウ、はしらchuu、hashira
93seguirツイ、お-うtsui、ou
93广grausド、(ト)、(タク)、たびdo、(to)、(taku)、tabi
93campo agrícolaはた、はたけhata、hatake
93embarque, partidaハツ、ホツhatsu、hotsu
93belezaビ、うつく-しいbi、utsukushii
93segundos (tempo)ビョウbyou
93artigoヒン、しなhin、shina
93perderフ、ま-ける、ま-かす、お-うfu、makeru、makasu、ou
93rosto, superfícieメン、おも、おもて、つらmen、omo、omote、tsura
93oceanoヨウyou
94estômagoi
94prosperidadeエイ、さか-える、は-え、は-えるei、sakaeru、hae、haeru
94crônicaki
94exércitoグンgun
94modeloケイ、かたkei、kata
94construirケン、(コン)、た-てる、た-つken、(kon)、tateru、tatsu
94anteriorサクsaku
94comemorarシュク、(シュウ)、いわ-うshuku、(shuu)、iwau
94confiarシンshin
94Ministério do governoセイ、ショウ、かえり-みる、はぶ-くsei、shou、kaerimiru、habuku
94rasoセン、あさ-いsen、asai
94simplesタンtan
94voarヒ、と-ぶ、と-ばすhi、tobu、tobasu
94mudançaヘン、か-わる、か-えるhen、kawaru、kaeru
94便conveniênciaベン、ビン、たよ-りben、bin、tayori
94promessaヤクyaku
94coragemユウ、いさ-むyuu、isamu
94necessidadeヨウ、かなめ、い-るyou、kaname、iru
95invertidoギャク、さか、さか-らうgyaku、saka、sakarau
95limiteゲン、かぎ-るgen、kagiru
95circunstânciasコ、ゆえko、yue
95grossoコウ、あつ-いkou、atsui
95investigarsa
95políticaセイ、(ショウ)、まつりごとsei、(shou)、matsurigoto
95antepassadoso
95regraソクsoku
95退recuarタイ、しりぞ-く、しりぞ-けるtai、shirizoku、shirizokeru
95sozinho, Alemanhaドク、ひと-りdoku、hitori
95preservarホ、たも-つho、tamotsu
95extraviarメイ、まよ-うmei、mayou
96projeçãoエイ、うつ-る、うつ-す、は-えるei、utsuru、utsusu、haeru
96couroカク、かわkaku、kawa
96rolo, enrolarカン、ま-く、まきkan、maku、maki
96cuidar (medicina)カンkan
96imperadorコウ、オウkou、ou
96vermelho escuroコウ、(ク)、べに、くれないkou、(ku)、beni、kurenai
96areiaサ、シャ、すなsa、sha、suna
96姿figuraシ、すがたshi、sugata
96casteloジョウ、しろjou、shiro
96proclamarセンsen
96especialidadeセン、もっぱ-らsen、motpara
96fonte, nascenteセン、いずみsen、izumi
96lavarセン、あら-うsen、arau
96tintura, tingirセン、そ-める、そ-まる、し-みる、し-みsen、someru、somaru、shimiru、shimi
96tocar instrumento, audiênciaソウ、かな-でるsou、kanaderu
96grau, degrausダンdan
96facção, grupoha
96estatura, costasハイ、せ、せい、そむ-く、そむ-けるhai、se、sei、somuku、somukeru
96pulmõesハイhai
96leiリツ、 リチ、レツritsu、 richi、retsu
9Spena, tristezaアイ、あわ-れ、あわ-れむai、aware、awaremu
9Sintimidar, autoridadei
9Sfazer, bomi
9Smedoイ、おそ-れるi、osoreru
9Sespinhoシ、 ジ, いばら、 かや、 くさぶき shi、 ji, ibara、 kaya、 kusabuki
9Sgarganta, sufocarイン、 エン、 エツ, むせ.ぶ、 むせ.る、 のど、 の.む , in、 en、 etsu, muse.bu、 muse.ru、 nodo、 no.mu ,
9Smatrimônioインin
9Sepidemiaエキ、(ヤク)eki、(yaku)
9Srancorエン、 オン、 ウン, うら-む、 うらみ、 うら-めしい en、 on、 un, uramu、 urami、 urameshii
9Spor atacadoシャ, おろ-す、 おろし、 おろ-し, sha, orosu、 oroshi、 oroshi,
9Smontar,suspender, construir (ponte)カ、か-ける、か-かるka、kakeru、kakaru
9Sarrepender-se, lamentarカイ、く-いる、く-やむ、くや-しいkai、kuiru、kuyamu、kuyashii
9Stodosカイ、みな, みんなkai、mina, minna
9Sbarreira, cerca, paredeエン, かきen, kaki
9Scaquiシ, かきshi, kaki
9Samarrar, prenderカツ, くく-るkatsu, kukuru
9Scoroa, inigualávelカン、かんむりkan、kanmuri
9Strilha, modeloki
9Stiranizarギャク、しいた-げるgyaku、shiitageru
9Sretorcer, verificarキュウ, ただ-すkyuu, tadasu
9Sdesfiladeiroキョウ, コウ, はざまkyou, kou, hazama
9Spitada, entreキョウ, ショウ, はさ.む, はさ.まる, わきばさ.む, さしはさ.む kyou, shou, hasa.mu, hasa.maru, wakibasa.mu, sashihasa.mu
9Slimitar, apertarキョウ, コウ, せま-い、せば-める、せば-まるkyou, kou, semai、sebameru、sebamaru
9Sjuramento, promessaケイ、ちぎ-るkei、chigiru
9Sórfão, sóko
9Sarcoko
9Smurchar, secarコ、か-れる、か-らすko、kareru、karasu
9Smarquêsコウkou
9Sconstânciaコウkou
9Sdilúvioコウkou
9SDevastadoコウ、あら-い、あ-れる、あ-らすkou、arai、areru、arasu
9Sarredoresコウkou
9Sincensoコウ、(キョウ)、か、かお-り、かお-るkou、(kyou)、ka、kaori、kaoru
9Storturaゴウgou
9Srancorコン、うら-む、うら-めしいkon、uramu、urameshii
9Sesmagarサイ、くだ-く、くだ-けるsai、kudaku、kudakeru
9Saviãoサク、けず-るsaku、kezuru
9Scercaサクsaku
9SFlorさ-くsaku
9SSer iminenteサツsatsu
9Sexecutarシ、セ、ほどこ-すshi、se、hodokosu
9Scaçarシュ、か-る、か-りshu、karu、kari
9SFedorentoシュウ、くさ-い、にお-うshuu、kusai、niou
9SConcursoジュウ、ニュウ、やわ-らか、やわ-らかいjuu、nyuu、yawaraka、yawarakai
9Sgênioシュンshun
9Sescudoジュン、たてjun、tate
9Sconferirジョjo
9Slimpar \ limpoジョウjou
9SLimparショク、ふ-く、ぬぐ-うshoku、fuku、nuguu
9SInvadirシン、おか-すshin、okasu
9Srefúgioシン、つshin、tsu
9STremendoジン、はなは-だ、はなは-だしいjin、hanahada、hanahadashii
9Scomandanteスイsui
9Ssó entãoze
9SSacrifício animalセイsei
9Sfurtividadeセツsetsu
9SVivendaソウsou
9Sestimularソク、うなが-すsoku、unagasu
9Svulgarゾクzoku
9Sresistenteタイ、た-えるtai、taeru
9Snegligênciaタイ、おこた-る、なま-けるtai、okotaru、namakeru
9Súteroタイtai
9Svesícula biliarタンtan
9Sdesafioチョウ、いど-むchou、idomu
9SOrdem imperialチョクchoku
9Sraroチン、めずら-しいchin、mezurashii
9Spavilhãoテイtei
9SErguidoテイtei
9Ssoberanoテイtei
9Sreverテイtei
9SBravoド、いか-る、おこ-るdo、ikaru、okoru
9Sescaparトウ、に-げる、に-がす、のが-す、のが-れるtou、nigeru、nigasu、nogasu、nogareru
9SDenドウ、ほらdou、hora
9Spico da montanhaとうげtouge
9S栃 casco de cavaloとちtochi
9Sarco Irisにじniji
9Shumildeヒ、いや-しい、いや-しむ、いや-しめるhi、iyashii、iyashimu、iyashimeru
9Ssobrancelhaビ、(ミ)、まゆbi、(mi)、mayu
9Sobituáriofu
9Sprosseguirフ、おもむ-くfu、omomuku
9Sfocaフウ、ホウfuu、hou
9Sdesenharヘイ、がら、えhei、gara、e
9Splacentaホウhou
9SAssim e assimボウbou
9Sriscoボウ、おか-すbou、okasu
9Ssubirボツbotsu
9Sbaciaボンbon
9SInsensatoマイmai
9Sisolarユウyuu
9Ssalgueiroリュウ、やなぎryuu、yanagi
9Scompanheiroリョryo
9Smilésimoリンrin
9Sfilhoロウrou
101escolaコウkou
102verãoカ、(ゲ)、なつka、(ge)、natsu
102casaカ、ケ、いえ、やka、ke、ie、ya
102anotarキ、しる-すki、shirusu
102retornarキ、かえ-る、かえ-すki、kaeru、kaesu
102campoゲン、はらgen、hara
102alto, caroコウ、たか-い、たか、たか-まる、たか-めるkou、takai、taka、takamaru、takameru
102papelシ、かみshi、kami
102tempoジ、ときji、toki
102fracoジャク、よわ-い、よわ-る、よわ-まる、よわ-めるjaku、yowai、yowaru、yowamaru、yowameru
102escreverショ、か-くsho、kaku
102atravessarツウ、(ツ)、とお-る、とお-す、かよ-うtsuu、(tsu)、tooru、toosu、kayou
102cavaloバ、うま、(ま)ba、uma、(ma)
103membroインin
103instituitoインin
103bagagemカ、にka、ni
103acordarキ、お-きる、お-こる、お-こすki、okiru、okoru、okosu
103Santuário Xintoísmoキュウ、グウ、(ク)、みやkyuu、guu、(ku)、miya
103广armazémコ、(ク)ko、(ku)
103raizコン、ねkon、ne
103bebida alcoólicaシュ、さけ、(さか)shu、sake、(saka)
103extinguirショウ、き-える、け-すshou、kieru、kesu
103realidadeシン、まshin、ma
103respiraçãoソク、いきsoku、iki
103velozソク、はや-い、はや-める、はや-まる、すみ-やかsoku、hayai、hayameru、hayamaru、sumiyaka
103广jardimテイ、にわtei、niwa
103ilhaトウ、しまtou、shima
103distribuirハイ、くば-るhai、kubaru
103vezesバイbai
103doençaビョウ、(ヘイ)、や-む、やまいbyou、(hei)、yamu、yamai
103esforçoベンben
103fluirリュウ、(ル)、なが-れる、なが-すryuu、(ru)、nagareru、nagasu
103viagemリョ、たびryo、tabi
104planoアンan
104danoガイgai
104levantarキョ、あ-げる、あ-がるkyo、ageru、agaru
104instruçãoクンkun
104municípioグンgun
104climaコウ、そうろうkou、sourou
104cruzeiroコウkou
104distinçãoサ、さ-すsa、sasu
104matarサツ、(サイ)、(セツ)、ころ-すsatsu、(sai)、(setsu)、korosu
104restanteザン、のこ-る、のこ-すzan、nokoru、nokosu
104pedir emprestadoシャク、か-りるshaku、kariru
104rirショウ、わら-う、え-むshou、warau、emu
104assentoセキseki
104armazémソウ、くらsou、kura
104netoソン、まごson、mago
104faixaタイ、お-びる、おびtai、obiru、obi
104júniorto
104especialトクtoku
104Ume (damasco japonês)バイ、うめbai、ume
104farinhaフン、こ、こなfun、ko、kona
104veiaミャクmyaku
104banhar-seヨク、あ-びる、あ-びせるyoku、abiru、abiseru
104taxaリョウryou
104levarレン、つら-なる、つら-ねる、つ-れるren、tsuranaru、tsuraneru、tsureru
105beneficiarエキ、(ヤク)eki、(yaku)
105cerejeiraオウ、さくらou、sakura
105graçaオンon
105statusカク、(コウ)kaku、(kou)
105Individualko
105arar, cultivarコウ、たがや-すkou、tagayasu
105riquezaザイ、(サイ)zai、(sai)
105especialistashi
105disciplinaシュウ、(シュ)、おさ-める、おさ-まるshuu、(shu)、osameru、osamaru
105elementarソ、スso、su
105criar, estruturaゾウ、つく-るzou、tsukuru
105habilidadeノウnou
105rasgarハ、やぶ-る、やぶ-れるha、yaburu、yabureru
105bolsa de palha, pacoteヒョウ、たわらhyou、tawara
105conteúdoヨウyou
105deterリュウ、(ル)、と-める、と-まるryuu、(ru)、tomeru、tomaru
106estoque, cotaかぶkabu
106seioキョウ、むね、(むな)kyou、mune、(muna)
106descer, choverコウ、お-りる、お-ろす、ふ-るkou、oriru、orosu、furu
106ossoコツ、ほねkotsu、hone
106广sentarザ、すわ-るza、suwaru
106bicho da sedaサン、かいこsan、kaiko
106atirar, irradiarシャ、い-るsha、iru
106obedecerジュウ、(ショウ)、(ジュ)、したが-う、したが-えるjuu、(shou)、(ju)、shitagau、shitagaeru
106genuínoジュンjun
106excluirジョ、(ジ)、のぞ-くjo、(ji)、nozoku
106líderショウshou
106agulhaシン、はりshin、hari
106custo, valorチ、ね、あたいchi、ne、atai
106expandirテンten
106atacar, castigarトウ、う-つtou、utsu
106partido, facçãoトウtou
106pagamento, colheitaノウ、(ナッ)、(ナ)、(ナン)、(トウ)、おさ-める、おさ-まるnou、(naッ)、(na)、(nan)、(tou)、osameru、osamaru
106atorハイhai
106esquadra, grupoハンhan
106segredoヒ、ひ-めるhi、himeru
106altezaヘイhei
106brilhante, melodiosoロウ、ほが-らか, あき-らかrou、hogaraka, akiraka
10Sempurrarアイai
10Smúsica (com samisen)うたuta
10Ssulco, se(30 tsubo -medida)ボウ、 ホ、 モ、 ム, せ、 うね bou、 ho、 mo、 mu, se、 une
10Sbaía, costa ホ, うらho, ura
10Sêxtaseエツetsu
10Sbanqueteエン, うたげen, utage
10Svelho venerávelオウ, おきな, ou, okina,
10Seuおれ、 われ , エンore、 ware , en
10Sesplendor, flor , maravilhosoカ、ケ、はなka、ke、hana
10Smosquitoブン, かbun, ka
10Snúcleo, centroカクkaku
10Schaleira, caldeirãoフ, かまfu, kama
10Scolapso, ruirカン、おちい-る、おとしい-れるkan、ochiiru、otoshiireru
10Santeriormente, jáキ、すで-にki、sudeni
10Sfamintoキ、う-えるki、ueru
10Sogro, demônioキ、おにki、oni
10Smedoキョウ, おそ-れる, おそ-る, おそ-ろしい, こわ-い、 こわ-がる kyou, osoreru, osoru, osoroshii, kowai、 kowagaru
10Srespeitoキョウ、うやうや-しいkyou、uyauyashii
10Sameaçarキョウ、おびや-かす、おど-す、おど-かすkyou、obiyakasu、odosu、odokasu
10Sfavor, bençãoケイ、エ、めぐ-む, めぐ.みkei、e、megumu, megu.mi
10Svigaコウ, けたkou, keta
10Seconômico, prudente, frugalケン,つま-しい, つづまやか ken,tsumashii, tsuzumayaka
10Ssimultâneo, antecipadamenteケン、か-ねるken、kaneru
10Sespada, lâmina,ケン、つるぎken、tsurugi
10Spunhoケン、ゲン, こぶしken、gen, kobushi
10Sapartamentos, contagem de casas, beiral de telhadosケン、のきken、noki
10Slazergo
10SIluminação (budismo)
perceber, discernir
ゴ、さと-るgo、satoru
10Stributoコウ、(ク)、みつ-ぐkou、(ku)、mitsugu
10SRobustoゴウgou
10Stentadoサ、そそのか-すsa、sosonokasu
10Sentorseza
10SSuperintenderサイsai
10Splantaçãoサイsai
10Sdoseザイzai
10Scordãoサクsaku
10Sandaimeサンsan
10Segoístashi
10Sgordoシ、あぶらshi、abura
10Srapidamenteシツshitsu
10SBartendingシャク、く-むshaku、kumu
10Sparticularmenteシュ、ことshu、koto
10Spérolaシュshu
10Smangaシュウ、そでshuu、sode
10Squase-ジュンjun
10Smartírioジュンjun
10Sgradualmenteジョjo
10SHoras da madrugadaショウ、よいshou、yoi
10SSintomasショウshou
10Sauspiciosoショウshou
10SDenominaçãoショウshou
10Sembaraçarジョク、はずかし-めるjoku、hazukashimeru
10Slábiosシン、くちびるshin、kuchibiru
10Scom criançaシンshin
10Smexeシン、ふ-る、ふ-るう、ふ-れるshin、furu、furuu、fureru
10Simersoシン、ひた-す、ひた-るshin、hitasu、hitaru
10Sacampamentoジンjin
10Schiqueスイ、いきsui、iki
10Sdeclínioスイ、おとろ-えるsui、otoroeru
10SEstranhoセイsei
10Spartiuセイ、ゆ-く、い-くsei、yuku、iku
10Sestaturaセキseki
10Sembarcaçõesセキseki
10Sventiladorセン、おうぎsen、ougi
10Splugueセンsen
10STarifaso
10Spesquisaソウ、さが-すsou、sagasu
10Sinserirソウ、さ-すsou、sasu
10SAmoraソウ、くわsou、kuwa
10Scapturarソク、とら-えるsoku、toraeru
10SPacíficoタイtai
10SConsignarタクtaku
10Svergonhaチ、は-じる、はじ、は-じらう、は-ずかしいchi、hajiru、haji、hajirau、hazukashii
10S(façamチ、いた-すchi、itasu
10SGadoチクchiku
10SPerseguirチクchiku
10Sregularidadeチツchitsu
10Sna maioriaチュウchuu
10SSaquêチュウchuu
10SFazer progressoチョクchoku
10SMajestoso pluralチンchin
10Sretransmissãoテイtei
10Sfilosofiaテツtetsu
10Srotato
10Sderrubarトウ、たお-れる、たお-すtou、taoreru、taosu
10Scongeladasトウ、こお-る、こご-えるtou、kooru、kogoeru
10SEspigaトウ、からtou、kara
10Sárvore de pêssegoトウ、ももtou、momo
10Stransparenteトウ、す-く、す-かす、す-けるtou、suku、sukasu、sukeru
10Stroncoドウdou
10Socultarトクtoku
10Sproblemaノウ、なや-む、なや-ますnou、nayamu、nayamasu
10Sdescascarハク、は-がす、は-ぐ、は-がれる、は-げるhaku、hagasu、hagu、hagareru、hageru
10SPaddy-ridgeハンhan
10Sgeralmenteハンhan
10Sficar cansadoヒ、つか-れるhi、tsukareru
10SIncorrerヒ、こうむ-るhi、koumuru
10Sprincesaひめhime
10Slitoralヒン、はまhin、hama
10Sinteligênciaビンbin
10Sflutuarフ、う-く、う-かれる、う-かぶ、う-かべるfu、uku、ukareru、ukabu、ukaberu
10Sdistrairフン、まぎ-れる、まぎ-らす、まぎ-らわす、まぎ-らわしいfun、magireru、magirasu、magirawasu、magirawashii
10Samamentarho
10Spegarホ、と-らえる、と-らわれる、と-る、つか-まえる、つか-まるho、toraeru、torawareru、toru、tsukamaeru、tsukamaru
10Ssalárioホウhou
10Semular, imitarホウ、なら-うhou、narau
10SCimeiraホウ、みねhou、mine
10Scanhãoホウhou
10Sdividirボウbou
10Sfiaçãoボウ、つむ-ぐbou、tsumugu
10Senterrarマイ、う-める、う-まる、う-もれるmai、umeru、umaru、umoreru
10Sdormirミン、ねむ-る、ねむ-いmin、nemuru、nemui
10Sfilhaむすめmusume
10Ssombrioメイ、ミョウmei、myou
10Sdiminuirモウ、(コウ)mou、(kou)
10SCrista da famíliaモンmon
10Sdragãoリュウ、たつryuu、tatsu
10Séticaリンrin
10Slágrimasルイ、なみだrui、namida
10Sardenteレツretsu
10Sromanceレン、こ-う、こい、こい-しいren、kou、koi、koishii
10Svagarロウrou
10Sa parte, de ladoわきwaki
112peixeギョ、うお、さかなgyo、uo、sakana
112forteキョウ、ゴウ、つよ-い、つよ-まる、つよ-める、し-いるkyou、gou、tsuyoi、tsuyomaru、tsuyomeru、shiiru
112ensinarキョウ、おし-える、おそ-わるkyou、oshieru、osowaru
112amareloコウ、オウ、き、(こ)kou、ou、ki、(ko)
112pretoコク、くろ、くろ-いkoku、kuro、kuroi
112finoサイ、ほそ-い、ほそ-る、こま-か、こま-かいsai、hosoi、hosoru、komaka、komakai
112semanaシュウshuu
112neveセツ、ゆきsetsu、yuki
112barcoセン、ふね、(ふな)sen、fune、(funa)
112associaçãoソ、く-む、くみso、kumu、kumi
112pássaroチョウ、とりchou、tori
112campoヤ、のya、no
112razãori
113mauアク、オ、わる-いaku、o、warui
113esferaキュウ、たまkyuu、tama
113festivalサイ、まつ-る、まつ-りsai、matsuru、matsuri
113fimシュウ、お-わる、お-えるshuu、owaru、oeru
113aprenderシュウ、なら-うshuu、narau
113宿pousadaシュク、やど、やど-る、やど-すshuku、yado、yadoru、yadosu
113comércioショウ、あきな-うshou、akinau
113capítuloショウshou
113profundoシン、ふか-い、ふか-まる、ふか-めるshin、fukai、fukamaru、fukameru
113avançarシン、すす-む、すす-めるshin、susumu、susumeru
113famíliaゾクzoku
113prefixo de nº ordinárioダイdai
113cadernetaチョウchou
113flautaテキ、ふえteki、fue
113rolarテン、ころ-がる、ころ-げる、ころ-がす、ころ-ぶten、korogaru、korogeru、korogasu、korobu
113metrópoleト、ツ、みやこto、tsu、miyako
113moverドウ、うご-く、うご-かすdou、ugoku、ugokasu
113partebu
113questãoモン、と-う、と-い、(とん)mon、tou、toi、(ton)
114freteka
114engenhocaカイkai
114salvarキュウ、すく-うkyuu、sukuu
114saudávelケン、すこ-やかken、sukoyaka
114广saúdeコウkou
114vegetalサイ、なsai、na
114dar à luzサン、う-む、う-まれる、うぶsan、umu、umareru、ubu
114recitarショウ、とな-えるshou、tonaeru
114puroセイ、(ショウ)、きよ-い、きよ-まる、きよ-めるsei、(shou)、kiyoi、kiyomaru、kiyomeru
114ninhoソウ、すsou、su
114ladoソク、がわsoku、gawa
114pararテイtei
114Câmara públicaドウdou
114adquirirトク、え-る、う-るtoku、eru、uru
114falhaハイ、やぶ-れるhai、yabureru
114cédulaヒョウhyou
114vícioフクfuku
114esperançaボウ、モウ、のぞ-むbou、mou、nozomu
114terraリクriku
115deslocarイ、うつ-る、うつ-すi、utsuru、utsusu
115fluidoエキeki
115globo ocularガン、(ゲン)、まなこgan、(gen)、manako
115fundaçãoキ、もと、もといki、moto、motoi
115aproximarキ、よ-る、よ-せるki、yoru、yoseru
115regraki
115permitirキョ、ゆる-すkyo、yurusu
115sutra, gerirケイ、キョウ、へ-るkei、kyou、heru
115precipitadoケン、けわ-しいken、kewashii
115aparecerゲン、あらわ-れる、あらわ-すgen、arawareru、arawasu
115misturarコン、ま-じる、ま-ざる、ま-ぜる、こ-むkon、majiru、mazaru、mazeru、komu
115escolherサイ、と-るsai、toru
115instruirジュ、さず-ける、さず-かるju、sazukeru、sazukaru
115arteジュツjutsu
115normalジョウ、つね、とこjou、tsune、toko
115sentimentosジョウ、(セイ)、なさ-けjou、(sei)、nasake
115culpaセキ、せ-めるseki、semeru
115contatoセツ、つ-ぐsetsu、tsugu
115estabelecerセツ、もう-けるsetsu、moukeru
115taxaソツ、リツ、ひき-いるsotsu、ritsu、hikiiru
115cortar, recusarダン、た-つ、ことわ-るdan、tatsu、kotowaru
115esticarチョウ、は-るchou、haru
115pobreヒン、ビン、まず-しいhin、bin、mazushii
115senhorafu
115deverム、つと-める、つと-まるmu、tsutomeru、tsutomaru
115abreviaçãoリャクryaku
116incomumイ、ことi、koto
116região, limiteイキiki
116cidade natalキョウ、ゴウkyou、gou
116resolverサイ、す-む、す-ますsai、sumu、sumasu
116avaliar, vershi
116jogar foraシャ、す-てるsha、suteru
116inferirスイ、お-すsui、osu
116prosperarセイ、(ジョウ)、も-る、さか-る、さか-んsei、(jou)、moru、sakaru、sakan
116janelaソウ、まどsou、mado
116procurar, explorarタン、さぐ-る、さが-すtan、saguru、sagasu
116publicar, notávelチョ、あらわ-す、いちじる-しいcho、arawasu、ichijirushii
116receber, coroa (cabeça)チョウ、いただ-く、いただきchou、itadaku、itadaki
116cérebroノウnou
116fechadasヘイ、と-じる、と-ざす、し-める、し-まるhei、tojiru、tozasu、shimeru、shimaru
116visitarホウ、おとず-れる、たず-ねるhou、otozureru、tazuneru
116segredoミツmitsu
116traduzirヤク、わけyaku、wake
116enviarユウyuu
116desejar, quererヨク、ほっ-する、ほ-しいyoku、hotsuru、hoshii
116seguintesヨクyoku
11Soficial militari
11Smurchar, enfraquecerイ、な-えるi、naeru
11Sdesviar, evitarイツitsu
11S淫 Luxúriaイン, ひた.す、 ほしいまま、 みだ.ら、 みだ.れる、 みだり in, hita.su、 hoshiimama、 mida.ra、 mida.reru、 midari
11Ssombra, obscurecerイン、かげ、かげ-るin、kage、kageru
11Sdoce, bolo,frutaka
11Spenhascoガイ、がけgai、gake
11Shorizonteガイgai
11Scasca, concha de nozカク、 コク、 バイ, から、 がら kaku、 koku、 bai, kara、 gara
11Scercado, fortificação, bairro das prostitutasカク, くるわkaku, kuruwa
11Spendurar, chegar, impostoカイ、ケイ, か-ける,-か-ける、か-け、-か-け、-が-け、か-かる、-か-かる、-が-かる、か-かり、-が-かり、かかり、-がかり kai、kei, kakeru,kakeru、kake、kake、gake、kakaru、kakaru、gakaru、kakari、gakari、kakari、gakari
11Sroucoカツkatsu
11Ssede, ressecarカツ、かわ-くkatsu、kawaku
11Ssecoカン、かわ-く、かわ-かすkan、kawaku、kawakasu
11Sintuição, percepçãoカンkan
11Saflição, sofrerカン、わずら-うkan、wazurau
11Sperfurar, kan (= 3750 g)カン, つらぬ-く、 ぬ-く、 ぬき kan, tsuranuku、 nuku、 nuki
11Startarugaキ、キュウ、キン 、かめki、kyuu、kin 、kame
11Sfalsidade, mentirギ, カ, いつわ-る, にせ, いつわ-り gi, ka, itsuwaru, nise, itsuwari
11Scrisântemoキクkiku
11Sperna, base, parte inferiorキャク, カク, キャ、あしkyaku, kaku, kya、ashi
11Svazio, aberturaキョ, コ, むな-しい, うつ-ろ kyo, ko, munashii, utsuro
11Sgerme, fungo, bactériaキンkin
11Spavorグ, おそ.れるgu, oso.reru
11Socasional, acidentalmente, parグウ, たまguu, tama
11Sescavarクツ、ほ-るkutsu、horu
11Siluminar, edificarケイ, ひら-く, さと-す kei, hiraku, satosu
11Spublicar, içar (vela), mostrarケイ、かか-げるkei、kakageru
11Scórrego da montanha, valeケイ, たに, たにがわ kei, tani, tanigawa
11Svagalumeケイ、ほたるkei、hotaru
11Smetralhadoraゲン, ふなばた, ふなべり gen, funabata, funaberi
11Sretirar oコウ、ひか-えるkou、hikaeru
11Sfechar-seコウkou
11SVezesころkoro
11Scasamentoコンkon
11Smarcaコン、あとkon、ato
11Sazul escuroコンkon
11Scoloraçãoサイ、いろど-るsai、irodoru
11Spurificaçãoサイsai
11SCape (geografia)(さい)[6](sai)[6]
11Spromontórioさきsaki
11SInfelizサン、ザン、みじ-めsan、zan、mijime
11SMatar cortandoザン、き-るzan、kiru
11S鹿鹿Cervoしか、(か)、ロクshika、(ka)、roku
11Spersistenteシツ、シュウ、と-るshitsu、shuu、toru
11Sperdãoシャsha
11Sdiagonalシャ、なな-めsha、naname
11Sserpenteジャ、ダ、へびja、da、hebi
11Sexplicaçãoシャクshaku
11Ssolidãoジャク、(セキ)、さび、さび-しい、さび-れるjaku、(seki)、sabi、sabishii、sabireru
11SSinto vergonhaシュウshuu
11Sadstringenteジュウ、しぶ、しぶ-い、しぶ-るjuu、shibu、shibui、shiburu
11Sgraciosoシュクshuku
11Ssoleneシュクshuku
11S广plebeuショsho
11SFordショウshou
11Sintroduzirショウshou
11Sprocessarショウshou
11Sexcedenteジョウjou
11Spaiシンshin
11Sbêbadoスイ、よ-うsui、you
11SAdoroスウsuu
11Sconjuntoす-える、す-わるsueru、suwaru
11Spenaセキ、お-しい、お-しむseki、oshii、oshimu
11SAfligirセキseki
11Srotaçãoセンsen
11Sdeixou de ladoso
11SGrosseiroソ、あら-いso、arai
11Svarrerソウ、は-くsou、haku
11Scadeteソウsou
11SAntigamenteソウ、(ゾ)sou、(zo)
11Srefrescanteソウ、さわ-やかsou、sawayaka
11Ssalivaダ、つばda、tsuba
11SEmpilhado altoタイtai
11Ssacoタイ、ふくろtai、fukuro
11Sapreenderタイtai
11Sdespirダツ、ぬ-ぐ、ぬ-げるdatsu、nugu、nugeru
11Sfinoタン、あわ-いtan、awai
11Sconecte-seチツchitsu
11Sesculpirチョウ、ほ-るchou、horu
11Solhar fixamenteチョウ、なが-めるchou、nagameru
11SPescaチョウ、つ-るchou、tsuru
11Sexposiçãoチンchin
11Sespiãoテイtei
11SAnexadoテン、そ-える、そ-うten、soeru、sou
11Slamentoトウ、いた-むtou、itamu
11Sroubarトウ、ぬす-むtou、nusumu
11Scerâmicaトウtou
11Sporcoトン、ぶたton、buta
11Scobiçarドン、むさぼ-るdon、musaboru
11Speraなしnashi
11Smoleナン、やわ-らか、やわ-らかいnan、yawaraka、yawarakai
11Storçãoネン、ひね-るnen、hineru
11Spegajosoネン、ねば-るnen、nebaru
11Smulher velhaba
11Srepudiarハイhai
11Scultivarバイ、つちか-うbai、tsuchikau
11Sreverênciaバイbai
11Sforroハクhaku
11Smarketingハンhan
11Sesboçoビョウ、えが-く、か-くbyou、egaku、kaku
11Sgatoビョウ、ねこbyou、neko
11Svaso de floresビンbin
11Ssímbolofu
11Sparcialヘン、かたよ-るhen、katayoru
11Sdesmoronarホウ、くず-れる、くず-すhou、kuzureru、kuzusu
11Svalaほりhori
11Scânhamoマ、あさma、asa
11Sferozモウmou
11Sexclusivamenteユイ、(イ)yui、(i)
11Spermanênciaユウyuu
11S广comumヨウyou
11Sgrãosリュウ、つぶryuu、tsubu
11Scorcundaリュウryuu
11Srefrescanteリョウ、すず-しい、すず-むryou、suzushii、suzumu
11Scaça リョウryou
11Smausoléuリョウ、みささぎryou、misasagi
11Sacumularルイrui
121florestaシン、もりshin、mori
122nuvemウン、くもun、kumo
122imagemカイ、エkai、e
122intervaloカン、ケン、あいだ、まkan、ken、aida、ma
122lugarジョウ、ばjou、ba
122límpidoセイ、は-れる、は-らすsei、hareru、harasu
122manhãチョウ、あさchou、asa
122responderトウ、こた-える、こた-えtou、kotaeru、kotae
122estradaドウ、(トウ)、みちdou、(tou)、michi
122comprarバイ、か-うbai、kau
122númeroバンban
123beberイン、の-むin、nomu
123levarウン、はこ-ぶun、hakobu
123calorosoオン、あたた-か、あたた-かい、あたた-まる、あたた-めるon、atataka、atatakai、atatamaru、atatameru
123abertoカイ、ひら-く、ひら-ける、あ-く、あ-けるkai、hiraku、hirakeru、aku、akeru
123andar (edifício)カイkai
123frioカン、さむ-いkan、samui
123período (tempo)キ、(ゴ)ki、(go)
123leveケイ、かる-い、かろ-やかkei、karui、karoyaka
123lagoコ、みずうみko、mizuumi
123portoコウ、みなとkou、minato
123denteシ、はshi、ha
123juntarシュウ、あつ-まる、あつ-める、つど-うshuu、atsumaru、atsumeru、tsudou
123quenteショ、あつ-いsho、atsui
123ganharショウ、か-つ、まさ-るshou、katsu、masaru
123plantarショク、う-える、う-わるshoku、ueru、uwaru
123curtoタン、みじか-いtan、mijikai
123vestirチャク、(ジャク)、き-る、き-せる、つ-く、つ-けるchaku、(jaku)、kiru、kiseru、tsuku、tsukeru
123água quenteトウ、ゆtou、yu
123escalarトウ、ト、のぼ-るtou、to、noboru
123etc.,classeトウ、ひと-しいtou、hitoshii
123juvenilドウ、わらべdou、warabe
123tristeヒ、かな-しい、かな-しむhi、kanashii、kanashimu
123pincelヒツ、ふでhitsu、fude
123brincarユウ、(ユ)、あそ-ぶyuu、(yu)、asobu
123folha (planta)ヨウ、はyou、ha
123luz do solヨウyou
123cairラク、お-ちる、お-とすraku、ochiru、otosu
124ruaガイ、(カイ)、まちgai、(kai)、machi
124aprenderカク、おぼ-える、さ-ます、さ-めるkaku、oboeru、samasu、sameru
124alegrarキ、よろこ-ぶki、yorokobu
124salárioキュウkyuu
124Pólosキョク、ゴク、きわ-める、きわ-まる、きわ-みkyoku、goku、kiwameru、kiwamaru、kiwami
124cenárioケイkei
124laçoケツ、むす-ぶ、ゆ-う、ゆ-わえるketsu、musubu、yuu、yuwaeru
124a maioriaサイ、もっと-もsai、mottomo
124espalharサン、ち-る、ち-らす、ち-らかす、ち-らかるsan、chiru、chirasu、chirakasu、chirakaru
124obedecerジュンjun
124assarショウ、や-く、や-けるshou、yaku、yakeru
124elefanteショウ、ゾウshou、zou
124assimゼン、ネンzen、nen
124grupoタイtai
124atingirタツtatsu
124poupançaチョcho
124Dr.ハク、(バク)haku、(baku)
124refeiçãoハン、めしhan、meshi
124despesaヒ、つい-やす、つい-えるhi、tsuiyasu、tsuieru
124cheioマン、み-ちる、み-たすman、michiru、mitasu
124nadaム、ブ、な-いmu、bu、nai
124quantidadeリョウ、はか-るryou、hakaru
125gerirエイ、いとな-むei、itonamu
125ultrapassarカ、す-ぎる、す-ごす、あやま-つ、あやま-ちka、sugiru、sugosu、ayamatsu、ayamachi
125parabénsga
125examinarケンken
125diminuirゲン、へ-る、へ-らすgen、heru、herasu
125certificadoショウshou
125impostoゼイzei
125descontinuarゼツ、た-える、た-やす、た-つzetsu、taeru、tayasu、tatsu
125medirソク、はか-るsoku、hakaru
125pertencerゾクzoku
125emprestarタイ、か-すtai、kasu
125proporテイ、さ-げるtei、sageru
125grauテイ、ほどtei、hodo
125unirトウ、す-べるtou、suberu
125prepararビ、そな-える、そな-わるbi、sonaeru、sonawaru
125avaliarヒョウhyou
125ricoフ、(フウ)、と-む、とみfu、(fuu)、tomu、tomi
125restaurarフクfuku
125transmissão, notíciaホウ、むく-いるhou、mukuiru
125貿comércio, trocaボウbou
126dividirカツ、わ-る、わり、わ-れる、さ-くkatsu、waru、wari、wareru、saku
126brandirki
126preciosoキ、たっと-い、とうと-い、たっと-ぶ、とうと-ぶki、tattoi、toutoi、tattobu、toutobu
126diligênciaキン、(ゴン)、つと-める、つと-まるkin、(gon)、tsutomeru、tsutomaru
126músculoキン、すじkin、suji
126respeito, honraケイ、うやま-うkei、uyamau
126cortar (pano), julgarサイ、た-つ、さば-くsai、tatsu、sabaku
126esquemaサクsaku
126poesiashi
126relativoシュウ、(ジュ)、つ-く、つ-けるshuu、(ju)、tsuku、tsukeru
126multidãoシュウ、(シュ)shuu、(shu)
126bom, virtuosoゼン、よ-いzen、yoi
126origem, feridaソウ、つく-るsou、tsukuru
126traje, disfarceソウ、ショウ、よそお-うsou、shou、yosoou
126valioso, honradoソン、たっと-い、とうと-い、たっと-ぶ、とうと-ぶson、tattoi、toutoi、tattobu、toutobu
126dorツウ、いた-い、いた-む、いた-めるtsuu、itai、itamu、itameru
126anoitecerバンban
126suplementarホ、おぎな-うho、oginau
126bastão, cajadoボウbou
12Sagarrar, segurarアク、にぎ-るaku、nigiru
12Stempestadeラン, あらしran, arashi
12Sadmirávelイ、えら-いi、erai
12Scadeirai
12Spoema, recitaçãoエイ、よ-むei、yomu
12Ssuperar, atravessarエツ、こ-す、こ-えるetsu、kosu、koeru
12Smulher bonita, princesaエン, ひめen, hime
12Sencorajar, ajudaエンen
12Sprofundo, interiorオウ, おく、 おく.まる、 くま , ou, oku、 oku.maru、 kuma ,
12Sredemoinhoカ、うずka、uzu
12S葛 araruta
カツ、 カチ, つづら, くず

katsu、 kachi, tsuzura, kuzu
12Sgritar, chorarカン, わめ-くkan, wameku
12Ssuportarカン、タン , た-える、たま-る、こら-える、こた-える kan、tan , taeru、tamaru、koraeru、kotaeru
12Strocar, mudarカン、か-える、か-わるkan、kaeru、kawaru
12Sousado, trágicoカン, あ-えて、あ-えない、あ-えず kan, aete、aenai、aezu
12Scaixãoカンkan
12Stítulo, artigo , benevolênciaカンkan
12Slazerカンkan
12Squantosキ、いく-、いく-つ, いく-ら ki、iku、ikutsu, ikura
12Sxadrez Japonês, shogiキ, ごki, go
12Sengano, iludirギ、あざむ-くgi、azamuku
12Sfumar (tabaco), consumir, beber, comerキツ, の-むkitsu, nomu
12Slonga distânciaキョ, へだ.たる, けづめ kyo, heda.taru, kezume
12Shonrosoギョ、ゴ, おん-, お-, み- gyo、go, on, o, mi
12Saurora, amanhecerギョウ、キョウ, あかつき, さと-るgyou、kyou, akatsuki, satoru
12Sharpa, koto (mus.)キン、ことkin、koto
12Sentrevista, conviteグウ, あ-うguu, au
12Scanto, esquinaグウ、すみguu、sumi
12Sesfera, círculoケン, かこ-いken, kakoi
12Ssolidez, rigorosoケン、かた-いken、katai
12Sempregar, contratarコ、やと-うko、yatou
12Sgargantaコウ、のどkou、nodo
12Sdesconcertadoコウ、あわ-てる、あわ-ただしいkou、awateru、awatadashii
12Srígidoコウ、かた-いkou、katai
12Sestrangularコウ、しぼ-る、し-める、し-まるkou、shiboru、shimeru、shimaru
12Sparágrafoコウkou
12Smentirasa
12Svinagreサク、すsaku、su
12SGuarda-chuvaサン、かさsan、kasa
12Sroxaシ、むらさきshi、murasaki
12Snutritivoji
12Seixoジクjiku
12S湿úmidoシツ、しめ-る、しめ-すshitsu、shimeru、shimesu
12Sferverシャ、に-る、に-える、に-やすsha、niru、nieru、niyasu
12Ssequencialジュンjun
12Smanipularショウshou
12Sbrilharショウshou
12SCaracteresショウ、こ-げる、こ-がす、こ-がれる、あせ-るshou、kogeru、kogasu、kogareru、aseru
12Snitratoショウshou
12SCosméticosショウshou
12SDecreto imperialショウ、みことのりshou、mikotonori
12STatameジョウ、たた-む、たたみjou、tatamu、tatami
12Saumentarショク、ふ-える、ふ-やすshoku、fueru、fuyasu
12Schecarシン、み-るshin、miru
12Sinvestigarジン、たず-ねるjin、tazuneru
12SPor todos os meiossu
12Sconsumarスイ、と-げるsui、togeru
12SSegueズイzui
12S婿noiva noivoセイ、むこsei、muko
12Salienarソ、うと-い、うと-むso、utoi、utomu
12Sprocessarソ、うった-えるso、uttaeru
12Ssenhoritaソウ、もsou、mo
12SFicar magroソウ、や-せるsou、yaseru
12Senterroソウ、ほうむ-るsou、houmuru
12Sdegenerarda
12Spreguiçosoda
12Strocaタイ、か-える、か-わるtai、kaeru、kawaru
12Sestanteたなtana
12Sbalaダン、ひ-く、はず-む、たまdan、hiku、hazumu、tama
12Slentoチ、おく-れる、おく-らす、おそ-いchi、okureru、okurasu、osoi
12Scolarチョウ、は-るchou、haru
12Stranscenderチョウ、こ-える、こ-すchou、koeru、kosu
12Scarvalhoツイtsui
12SColinaつかtsuka
12Sdiqueテイ、つつみtei、tsutsumi
12Stransitoト、わた-る、わた-すto、wataru、watasu
12Spagodeトウtou
12Sbordaトウtou
12Scúpulaトウ、むね、(むな)tou、mune、(muna)
12Svaríolaトウtou
12Scilindroトウ、つつtou、tsutsu
12Smaçanteドン、にぶ-い、にぶ-るdon、nibui、niburu
12S广abolirハイ、すた-れる、すた-るhai、sutareru、sutaru
12Smediadorバイbai
12Sdefeitoハンhan
12Sbárbaroバンban
12Sporta da frenteヒ、とびらhi、tobira
12Suniversalfu
12Slarguraフク、はばfuku、haba
12Satmosferaフンfun
12Scercaヘイhei
12Sem toda parteヘンhen
12Srecrutarボ、つの-るbo、tsunoru
12Sespectadorボウ、かたわ-らbou、katawara
12Sbonéボウbou
12Smetáforayu
12Sprazeryu
12Sferverユウ、わ-くyuu、waku
12Salém dissoユウyuu
12Sabundanteユウyuu
12Smasculinoユウ、お、おすyuu、o、osu
12Sguindasteヨウ、あ-げる、あ-がるyou、ageru、agaru
12Sbalançoヨウ、ゆ-れる、ゆ-る、ゆ-らぐ、ゆ-るぐ、ゆ-する、ゆ-さぶる、ゆ-すぶるyou、yureru、yuru、yuragu、yurugu、yusuru、yusaburu、yusuburu
12Sentrelaçarラク、から-む、から-まる、から-めるraku、karamu、karamaru、karameru
12Sdiarréiari
12Senxofreリュウryuu
12Sbasesルイrui
12Sdivididoレツ、さ-く、さ-けるretsu、saku、sakeru
12S广corredorロウrou
12Sseduzirワク、まど-うwaku、madou
12Sgolfoワンwan
12Sbraçoワン、うでwan、ude
132jardimエン、そのen、sono
132longeエン、(オン)、とお-いen、(on)、tooi
132prazerガク、ラク、たの-しい、たの-しむgaku、raku、tanoshii、tanoshimu
132novoシン、あたら-しい、あら-た、にいshin、atarashii、arata、nii
132númeroスウ、(ス)、かず、かぞ-えるsuu、(su)、kazu、kazoeru
132eletricidadeデンden
132conversarワ、はな-す、はなしwa、hanasu、hanashi
133escuroアン、くら-いan、kurai
133idéiai
133sentimentoカンkan
133Chinaカンkan
133negócioギョウ、ゴウ、わざgyou、gou、waza
133poemashi
133idéiaソウ、(ソ)sou、(so)
133ferroテツtetsu
133agriculturaノウnou
133sorteフクfuku
133estradaロ、じro、ji
134amorアイai
134salエン、しおen、shio
134testeシ、こころ-みる、ため-すshi、kokoromiru、tamesu
134desistirジ、や-めるji、yameru
134brilharショウ、て-る、て-らす、て-れるshou、teru、terasu、tereru
134ocasião, nó (planta)セツ、(セチ)、ふしsetsu、(sechi)、fushi
134guerraセン、いくさ、たたか-うsen、ikusa、tatakau
134continuarゾク、つづ-く、つづ-けるzoku、tsuzuku、tsuzukeru
134colocarチ、お-くchi、oku
134Intestinoチョウchou
134trabalharドウ、はたら-くdou、hataraku
135explicarカイ、ゲ、と-く、と-かす、と-けるkai、ge、toku、tokasu、tokeru
135tronco (árvore), talentoカン、みきkan、miki
135honragi
135proibiçãoキンkin
135rebanho, grupoグン、む-れる、む-れ、(むら)gun、mureru、mure、(mura)
135mineralコウkou
135culpaザイ、つみzai、tsumi
135recursosshi
135domesticarシ、か-うshi、kau
135padrãoジュンjun
135poderセイ、いきお-いsei、ikioi
135perdaソン、そこ-なう、そこ-ねるson、sokonau、sokoneru
135túmuloボ、はかbo、haka
135abundanteホウ、ゆた-かhou、yutaka
135sonhoム、ゆめmu、yume
135depósitarヨ、あず-ける、あず-かるyo、azukeru、azukaru
136sedaケン、きぬken、kinu
136fonte, origemゲン、みなもとgen、minamoto
136posto (policial/fiscal) ショsho
136feridaショウ、きず、いた-む、いた-めるshou、kizu、itamu、itameru
136vapor, calor, compressasジョウ、む-す、む-れる、む-らすjou、musu、mureru、murasu
136santo, sábio, mestreセイsei
136sinceridade, avisarセイ、まことsei、makoto
136calorダン、あたた-か、あたた-かい、あたた-まる、あたた-めるdan、atataka、atatakai、atatamaru、atatameru
136tarifa, contaチンchin
136abdômenフク、はらfuku、hara
136cortina, atuar (teatro)マク、バクmaku、baku
136aliança, juramentoメイmei
136atrás, verso (lado)リ、うらri、ura
13Stipo, espéciei
13Sdiferirイ、ちが-う、ちが-えるi、chigau、chigaeru
13Sfumaçaエン、けむ-る、けむり、けむ-いen、kemuru、kemuri、kemui
13Smacacoエン、さるen、saru
13Sconduzirエン、なまりen、namari
13Smedo, ansiedade グ, おそれ、 おもんぱか.る、 はか.る、 うれ.える、 あざむ.く、 あやま.る、 のぞ.む、 たの.しむ gu, osore、 omonpaka.ru、 haka.ru、 ure.eru、 azamu.ku、 ayama.ru、 nozo.mu、 tano.shimu
13Snoiva, casar, noraカ, よめ、 とつ-ぐ、 い-く、 ゆ-く ka, yome、 totsugu、 iku、 yuku
13Stempo livre, descansoカ、ひま、 いとま ka、hima、 itoma
13Scalamidade, desgraçaカ, わざわいka, wazawai
13Ssapatosカ、くつka、kutsu
13Sgracioso, eleganteガ, みや-びga, miyabi
13Storrão, coágulo, montículoカイ、 ケ, かたまり、 つちくれ, kai、 ke, katamari、 tsuchikure,
13SEstilo escrita (impresso), exatidãoカイkai
13Sarrependimento, lamentoガイgai
13Stampaガイ、 カイ、 コウ, ふた、 けだ-し、 おお-う、 かさ、 かこう gai、 kai、 kou, futa、 kedashi、 oou、 kasa、 kakou
13SAcima indicado, especificoガイgai
13Scontraste, compararカク, コウ, くら-べる kaku, kou, kuraberu
13Sisolar, separarカク、へだ-てる、へだ-たるkaku、hedateru、hedataru
13Sescorregar, falharカツ、コツ、すべ-る、なめ-らかkatsu、kotsu、suberu、nameraka
13Smarromカツ, くく-るkatsu, kukuru
13Spersuadir, recomendarカン、ケン, すす-めるkan、ken, susumeru
13Srelaxar, toleranteカン, くつろ-ぐ、ひろ-い、ゆる-やか kan, kutsurogu、hiroi、yuruyaka
13Steimoso, toloガン, かたくgan, kataku
13Sabandonar, rejeitar, キ, す-てるki, suteru
13Squebrar, destruirキ, こぼ-つ, こわ-す, こぼ-れる, こわ-れる, そし-る, やぶ-る ki, kobotsu, kowasu, koboreru, kowareru, soshiru, yaburu
13Sembalado, pressionado, repressãoキツ、キチ, つ-める、つ-まる、つ-むkitsu、kichi, tsumeru、tsumaru、tsumu
13Scheiroキュウ、か-ぐkyuu、kagu
13Sum pouquinhoキン、ゴン, わず-かkin、gon, wazuka
13Sinsensatoグ、おろ-かgu、oroka
13Scavernaクツ, コツ, いわや, いはや, あな kutsu, kotsu, iwaya, ihaya, ana
13Sinclinar, virar, decliníoケイ, かたむ-く, かたむ-ける, かたぶ-く, かた-げる, かし-げる kei, katamuku, katamukeru, katabuku, katageru, kashigeru
13Sportátil, carregar (na mão)ケイ、たずさ-える、たずさ-わるkei、tazusaeru、tazusawaru
13S
herdar, ser bem-sucedido, remendo, enxerto (árvore)
ケイ、つ-ぐkei、tsugu
13Svisitar um templo, peregrinaçãoケイ、 ゲイ, けい-する, まい-る, いた-る, もう-でる kei、 gei, keisuru, mairu, itaru, mouderu
13Sfissura, discordiaゲキ, キャク, ケキ, すき, すき, す-く, す-かす, ひま geki, kyaku, keki, suki, suki, suku, sukasu, hima
13Sgrandeza, excelênciaケツ, すぐ-れるketsu, sugureru
13Sdetestar, odiarケン、ゲン、きら-う、いやken、gen、kirau、iya
13Sofertar, presenteケン, コン, たてまつ-るken, kon, tatematsuru
13Sdespacho, enviar, fazerケン, つか.う, -つか.い, -づか.い, つか.わす, や.る ken, tsuka.u, tsuka.i, zuka.i, tsuka.wasu, ya.ru
13Svangloriar-seコ、ほこ-るko、hokoru
13Stambor, batida, despertarコ、つづみko、tsuzumi
13Sgo (jogo de tabuleiro)go
13Scalhaコウ、みぞkou、mizo
13SSeja orgulhosoゴウgou
13Sligaçãoサイsai
13Spatrocinadorサイ、もよお-すsai、moyoosu
13Sobstruirサイ、ソク、ふさ-ぐ、ふさ-がるsai、soku、fusagu、fusagaru
13Sfim de anoサイ、(セイ)sai、(sei)
13Spasseioサイ、の-せる、の-るsai、noseru、noru
13Sapertoサク、しぼ-るsaku、shiboru
13Sherdeiroshi
13Smisericórdiaジ、いつく-しむji、itsukushimu
13Sinvejaシツshitsu
13Stumorシュ、は-れる、は-らすshu、hareru、harasu
13SAfliçãoシュウ、うれ-える、うれ-いshuu、ureeru、urei
13Sreembolsarシュウshuu
13Sexortarショウshou
13Sdetalhadoショウ、くわ-しいshou、kuwashii
13Sdecorarショク、かざ-るshoku、kazaru
13Scontatoショク、ふ-れる、さわ-るshoku、fureru、sawaru
13Sdeitarシン、ね-る、ね-かすshin、neru、nekasu
13Shumildadeシン、つつし-むshin、tsutsushimu
13Srimジンjin
13Ssonolentoスイsui
13SManguitoすそsuso
13SFaixasセキ、あとseki、ato
13SVicárioセツsetsu
13Sassarセン、い-るsen、iru
13Sinvejaセン、うらや-む、うらや-ましいsen、urayamu、urayamashii
13Sglândulaセンsen
13S詮 discussãoセンsen
13Spisoセンsen
13Szenゼンzen
13Smodeloso
13SSacerdote budistaソウsou
13Sassaltanteゾクzoku
13Sestagnarタイ、とどこお-るtai、todokooru
13Scascataたきtaki
13Ssuspiroタン、なげ-く、なげ-かわしいtan、nageku、nagekawashii
13Sestúpidochi
13Simaturochi
13Sacumularチク、たくわ-えるchiku、takuwaeru
13Spuloチョウ、は-ねる、と-ぶchou、haneru、tobu
13SBarco a remosテイtei
13Safogarデキ、おぼ-れるdeki、oboreru
13S塡 Preenchaテンten
13S殿Sr..デン、テン、との、どのden、ten、tono、dono
13Spinturaト、ぬ-るto、nuru
13Streinadorトクtoku
13Sde repenteトンton
13Svagoバクbaku
13Stigelaハチ、(ハツ)hachi、(hatsu)
13Stransportadorハンhan
13Sansiedadeハン、(ボン)、わずら-う、わずら-わすhan、(bon)、wazurau、wazurawasu
13SPartiçãoハンhan
13Sdelicadobi
13Sabelhaホウ、はちhou、hachi
13Ssaciouホウ、あ-きる、あ-かすhou、akiru、akasu
13Sharmoniosoボクboku
13Sdestruirメツ、ほろ-びる、ほろ-ぼすmetsu、horobiru、horobosu
13Sreputaçãoヨ、ほま-れyo、homare
13Sderreterヨウ、と-ける、と-かす、と-くyou、tokeru、tokasu、toku
13Scolunaヨウ、こしyou、koshi
13Snuラ、はだかra、hadaka
13Strovãoライ、かみなりrai、kaminari
13Slacticíniosラクraku
13Smedoリツritsu
13Scativoリョryo
13Spequeno sinoレイ、リン、すずrei、rin、suzu
13Szeroレイrei
13S广barganhaレンren
13Ssubornoro
13Storre de vigiaロウrou
13Ssubornoワイ、まかな-うwai、makanau
142cançãoカ、うた、うた-うka、uta、utau
142línguaゴ、かた-る、かた-らうgo、kataru、katarau
142calcularサンsan
142lerドク、トク、(トウ)、よ-むdoku、toku、(tou)、yomu
142ouvirブン、モン、き-く、き-こえるbun、mon、kiku、kikoeru
142piarメイ、な-く、な-る、な-らすmei、naku、naru、narasu
143estaçãoエキeki
143prataギンgin
143narizビ、はなbi、hana
143título formalヨウ、さまyou、sama
143verdeリョク、(ロク)、みどりryoku、(roku)、midori
143práticaレン、ね-るren、neru
144tuboカン、くだkan、kuda
144relacionarカン、せき、かか-わるkan、seki、kakawaru
144bandeira キ、はたki、hata
144pescariaギョ、リョウgyo、ryou
144presumirサツsatsu
144tipoシュ、たねshu、tane
144quietoセイ、(ジョウ)、しず、しず-か、しず-まる、しず-めるsei、(jou)、shizu、shizuka、shizumaru、shizumeru
144teoriaセツ、(ゼイ)、と-くsetsu、(zei)、toku
144história de レキreki
145performaceエンen
145acostumarカン、な-れる、な-らすkan、nareru、narasu
145fronteiraキョウ、(ケイ)、さかいkyou、(kei)、sakai
145postura, construirコウ、かま-える、かま-うkou、kamaeru、kamau
145ocasiãoサイ、きわsai、kiwa
145diversosザツ、ゾウzatsu、zou
145ácidoサン、す-いsan、sui
145espírito, detalhesセイ、(ショウ)sei、(shou)
145fabricarセイsei
145moedaセン、ぜにsen、zeni
145todoソウsou
145imagem, estátuaゾウzou
145aumentarゾウ、ま-す、ふ-える、ふ-やすzou、masu、fueru、fuyasu
145condiçãoタイtai
145adequadoテキteki
145cobreドウdou
145benevolênciaトクtoku
145múltiplosフクfuku
145綿algodãoメン、わたmen、wata
145jurisdição, feudoリョウryou
146altaカクkaku
146dúvidaギ、うたが-うgi、utagau
146erroゴ、あやま-るgo、ayamaru
146cereais, grãoコクkoku
146documento, registroshi
146imã, porcelanaji
146ferido, danoショウ、さわ-るshou、sawaru
146classe social, estóriaソウsou
146reconhecerニン、みと-めるnin、mitomeru
146meio de vidaボ、く-れる、く-らすbo、kureru、kurasu
146imitaçãoモ、ボmo、bo
14Sfibra, laço, cordai
14Sesconderイン、かく-す、かく-れるin、kakusu、kakureru
14Sviúva, minoriaka
14SContadores para coisasカ, コka, ko
14Sesboçoガイgai
14Scorrer (corrida), cavalgar, dirigirク、か-ける、か-るku、kakeru、karu
14Sursoユウ, くまyuu, kuma
14SHawserコウ、つなkou、tsuna
14Sfermentaçãoコウkou
14SSuperpotênciaゴウgou
14Scruelコクkoku
14Sprisãoゴクgoku
14Salmaコン、たましいkon、tamashii
14Sfemininoシ、め、めすshi、me、mesu
14Slacaシツ、うるしshitsu、urushi
14Sinterceptarシャ、さえぎ-るsha、saegiru
14Sexigemジュju
14Sarma de fogoジュウjuu
14SEscola do cramジュクjuku
14SCorreiaショ、(チョ)、おsho、(cho)、o
14Spatenteショウshou
14Sjuramentoセイ、ちか-うsei、chikau
14Spapelセンsen
14SFirmementeゼンzen
14SVá em frenteソ、さかのぼ-るso、sakanoboru
14Sencontroソウ、あ-うsou、au
14Sódioゾウ、にく-む、にく-い、にく-らしい、にく-しみzou、nikumu、nikui、nikurashii、nikushimi
14Shumildeソンson
14SPesadoda
14Sroubarダツ、うば-うdatsu、ubau
14SBeiraタン、はし、は、はたtan、hashi、ha、hata
14SDescanse em pazタン、ほころ-びるtan、hokorobiru
14SEsposa legítimaチャクchaku
14SIndicaçõesチョウchou
14SDecapagemつ-ける、つ-かるtsukeru、tsukaru
14Spitadaテキ、つ-むteki、tsumu
14Sgotejamentoテキ、しずく、したた-るteki、shizuku、shitataru
14Splanta de arrozトウ、いね、(いな)tou、ine、(ina)
14Sem vezネイnei
14Scabelo ハツ、かみhatsu、kami
14Spenaバツ、バチbatsu、bachi
14Scamarilhaバツbatsu
14Slápidehi
14Sderivaヒョウ、ただよ-うhyou、tadayou
14Spodridãoフ、くさ-る、くさ-れる、くさ-らすfu、kusaru、kusareru、kusarasu
14Signorarベツ、さげす-むbetsu、sagesumu
14SPiningボ、した-うbo、shitau
14Saparênciaボウbou
14Smimボクboku
14Stinta pretaボク、すみboku、sumi
14Smembranaマクmaku
14Sridículoマンman
14Sdesenho animadoマンman
14Smelミツmitsu
14Sinscriçãoメイmei
14Scompensaçãoモウ、あみmou、ami
14SSeduzirユウ、さそ-うyuu、sasou
14SFerver (médico)ヨウyou
14Ssaltarヨウ、おど-る、おど-りyou、odoru、odori
14Samargoラツratsu
14Scolegaリョウryou
14Slápis lazúliru
14Scalendárioレキ、こよみreki、koyomi
14Sfugaロウ、も-る、も-れる、も-らすrou、moru、moreru、morasu
152linhaセンsen
153ladoオウ、よこou、yoko
153discutirダンdan
153調investigarチョウ、しら-べる、ととの-う、ととの-えるchou、shiraberu、totonou、totonoeru
153caixaはこhako
154cem milhõesオクoku
154seçãoka
154recipienteキ、うつわki、utsuwa
154prêmioショウshou
154escolherセン、えら-ぶsen、erabu
154quente, calorネツ、あつ-いnetsu、atsui
154emblemaヒョウhyou
154adotivoヨウ、やしな-うyou、yashinau
154rodarリン、わrin、wa
155certificarカク、たし-か、たし-かめるkaku、tashika、tashikameru
155imaculadoケツ、いさぎよ-いketsu、isagiyoi
155aprovarサンsan
155qualidadeシツ、シチ、(チ)shitsu、shichi、(chi)
155inimigoテキ、かたきteki、kataki
155guiaドウ、みちび-くdou、michibiku
155trançar, compilarヘン、あ-むhen、amu
155explosãoボウ、(バク)、あば-く、あば-れるbou、(baku)、abaku、abareru
156legarイ、(ユイ)i、(yui)
156dramaゲキgeki
156autoridade, direitosケン、(ゴン)ken、(gon)
156amadurecerジュク、う-れるjuku、ureru
156muitos, váriosショsho
156armazémゾウ、くらzou、kura
156natividade, nascerタンtan
156maréチョウ、しおchou、shio
156teoriaロンron
15Sconsolo, conforto, divertimentoイ、なぐさ-める、なぐさ-むi、nagusameru、nagusamu
15Ssombraエイ、かげei、kage
15Sapontar, afiarエイ、するど-いei、surudoi
15Splatéiaエツetsu
15Srevisão, inspeçãoけみ -する, エツkemi suru, etsu
15Safinidade, conexão, bordaエン、 -ネン, ふち、 ふちど-る、 ゆかり、 よすが、 へり、 えにしen、 nen, fuchi、 fuchidoru、 yukari、 yosuga、 heri、 enishi
15Strabalhar, ganhosカ、かせ-ぐka、kasegu
15Sfome, sedeガ, う-えるga, ueru
15Sesmagar, quebrar, dissiparカイ、 エ, つぶ-す、 つぶ-れる、 つい-える kai、 e, tsubusu、 tsubureru、 tsuieru
15Slagoaセキ,かた、 -がた seki,kata、 gata
15Sdeleiteカン, よろこ-ぶkan, yorokobu
15Sfiscalizar, governarカンkan
15Safrouxar, moderarカン、ゆる-い、ゆる-やか、ゆる-む、ゆる-めるkan、yurui、yuruyaka、yurumu、yurumeru
15SCapital, subúrbios da Capitalキ, みやこki, miyako
15Sbrilhar, faiscarキ、かがや-くki、kagayaku
15Scerimônia, casogi
15Sjogo, brincadeiraギ, ゲ, たわむ-れる, ざ-れる, じゃ-れる gi, ge, tawamureru, zareru, jareru
15Sdificilmente, sofrer, destituidoキュウ, キョウ, きわ-める, きわ-まる, きわ-まり, きわ-み kyuu, kyou, kiwameru, kiwamaru, kiwamari, kiwami
15Ssevero, duro, apertadoキン, し-める, し-まる kin, shimeru, shimaru
15Sação meritóriaクン, いさおkun, isao
15Scongratular, regozijar-seケイ, よろこ-びkei, yorokobi
15Sansiar, admirarケイ, あこが-れるkei, akogareru
15Sconsiderar, pensarケイ, かんが-える, とど-める kei, kangaeru, todomeru
15Satirar (arma), batida, derrotaゲキ、う-つgeki、utsu
15S稿esboço, projetoコウkou
15Scavaloこまkoma
15Sinstantâneoサツ、と-るsatsu、toru
15Stemporariamenteザンzan
15Sgravidadeshi
15Sconcederシ、たまわ-るshi、tamawaru
15S餌 iscaジ、えさ、えji、esa、e
15Sessênciaシュ、おもむきshu、omomuki
15Smolhadoジュン、うるお-う、うるお-す、うる-むjun、uruou、uruosu、urumu
15Scumprirジュンjun
15Sdesejoショウ、あこが-れるshou、akogareru
15SColidirショウshou
15SCorda de palhaジョウ、なわjou、nawa
15Sconfiarショクshoku
15Sexaminarシンshin
15Sterremotoシン、ふる-う、ふる-えるshin、furuu、furueru
15Sorelhaスイ、ほsui、ho
15Ssolicitarセイ、(シン)、こ-う、う-けるsei、(shin)、kou、ukeru
15Ssubmergirセン、ひそ-む、もぐ-るsen、hisomu、moguru
15Stransiçãoセンsen
15Scubaソウsou
15Spermaneceソウsou
15Sconsentimentoダクdaku
15SQuem (palavra de pergunta)だれdare
15SFundiçãoチュウ、い-るchuu、iru
15SPararチュウchuu
15S嘲 ridículoチョウ、あざけ-るchou、azakeru
15Slucidezチョウ、す-む、す-ますchou、sumu、sumasu
15Sbatidaツイtsui
15Sapertarテイ、し-まる、し-めるtei、shimaru、shimeru
15Spenetrarテツtetsu
15Sremoverテツtetsu
15Sdegrauトウ、ふ-む、ふ-まえるtou、fumu、fumaeru
15Sinsultoバ、ののし-るba、nonoshiru
15Scamaradaハイhai
15Scompensaçãoバイbai
15Shashi (palitinhos)はしhashi
15Spadronizarハンhan
15Sbandejaバンban
15Ssairhi
15Sjoelhoひざhiza
15SV.I.P.ヒンhin
15Sespalharフ、し-くfu、shiku
15Spelefu
15Simposiçãofu
15Sdançaブ、ま-う、まいbu、mau、mai
15SIrromperフン、ふ-くfun、fuku
15Stúmuloフンfun
15Sdespertadoフン、いきどお-るfun、ikidooru
15Sdinheiroヘイhei
15Sabusoヘイhei
15Stampaヘイhei
15Smochi (bolinho de arroz)ヘイ、もちhei、mochi
15Spavimentoho
15Selogioホウ、ほ-めるhou、homeru
15Stapaボクboku
15SIrritaçãoma
15Sfascinaçãomi
15Ssilêncioモク、だま-るmoku、damaru
15Smelancólicoユウ、うれ-える、うれ-い、う-いyuu、ureeru、urei、ui
15Sfornoヨウ、かまyou、kama
15SCalçadoリ、は-くri、haku
15SVítreori
15Sprudênciaリョryo
15Sdormitórioリョウryou
15Sespíritoレイ、リョウ、たまrei、ryou、tama
162paiシン、おや、した-しい、した-しむshin、oya、shitashii、shitashimu
162cabeçaトウ、ズ、(ト)、あたま、かしらtou、zu、(to)、atama、kashira
163edifício públicoカン、やかたkan、yakata
163ponteキョウ、はしkyou、hashi
163colocar em ordemセイ、ととの-える、ととの-うsei、totonoeru、totonou
163remédioヤク、くすりyaku、kusuri
164máquinaキ、はたki、hata
164acumularセキ、つ-む、つ-もるseki、tsumu、tsumoru
164registroロクroku
165defesaエイei
165entreterコウ、キョウ、おこ-る、おこ-すkou、kyou、okoru、okosu
165fabricarチク、きず-くchiku、kizuku
165queimarネン、も-える、も-やす、も-すnen、moeru、moyasu、mosu
165importar, enviaryu
166violentoゲキ、はげ-しいgeki、hageshii
166constituiçãoケンken
166açoコウ、はがねkou、hagane
166árvoreジュju
166verticalジュウ、たてjuu、tate
166operação, fidelidadeソウ、みさお、あやつ-るsou、misao、ayatsuru
166açúcarトウtou
166agitado, revigorarフン、ふる-うfun、furuu
16Shorizontal, latitudei
16Spensar, recordarオクoku
16Scalmo, tranquiloオン、おだ-やかon、odayaka
16Squebrar, destruir, demoliçãoカイ、 エ, こわ-す、 こわ-れる、 やぶ-る kai、 e, kowasu、 kowareru、 yaburu
16Sbolso, sentimentos, saudades, peitosカイ、エ, ふところ、なつ-かしい、なつ-かしむ、なつ-く、なつ-けるkai、e, futokoro、natsukashii、natsukashimu、natsuku、natsukeru
16Sharmoniaカイ, かな-う、 やわ-らぐkai, kanau、 yawaragu
16Sosso, cadáverガイ、 カイ, むくろ gai、 kai, mukuro
16Sobter, ser capazカク、え-るkaku、eru
16Sremorsoカン, うら-むkan, uramu
16Sdevolver, voltarカン, かえ-るkan, kaeru
16Scongelar, ser absorvidoギョウ, こ-る, こ-らす, こご-らす, こご-らせる, こご-る gyou, koru, korasu, kogorasu, kogoraseru, kogoru
16Sbrocado, vestido fino, beloキン、にしきkin、nishiki
16Sperfumadoクン、かお-るkun、kaoru
16Sdescanso, relaxarケイ、いこ-い、いこ-うkei、ikoi、ikou
16Sinteligente, sabedoriaケン、かしこ-いken、kashikoi
16Sconfinamento, atarコ, ふさ-ぐko, fusagu
16Sequilíbrioコウkou
16SInovadorコンkon
16Sconfusoサクsaku
16Sconsulte comシ、はか-るshi、hakaru
16Sconfucionistaジュju
16Sanimalジュウ、けものjuu、kemono
16Smuitoジョウjou
16Smoçaジョウjou
16SFechaduraジョウjou
16Scombustívelシン、たきぎshin、takigi
16SDesiludir-seセイsei
16SRecomendarセン、すす-めるsen、susumeru
16Sbandejaゼンzen
16SVozダク、にご-る、にご-すdaku、nigoru、nigosu
16Spódioダン、(タン)dan、(tan)
16SFino (não grosseiro)chi
16Sabandonoテイ、あきら-めるtei、akirameru
16S賭 jogarト、か-けるto、kakeru
16Sfervorosoトクtoku
16Stempo nubladoドン、くも-るdon、kumoru
16Sconcentradoノウ、こ-いnou、koi
16Sdiluirハク、うす-い、うす-める、うす-まる、うす-らぐ、うす-れるhaku、usui、usumeru、usumaru、usuragu、usureru
16Sfardoバク、しば-るbaku、shibaru
16Sluxurianteハンhan
16SFugirヒ、さ-けるhi、sakeru
16Sparedeヘキ、かべheki、kabe
16Scosturarホウ、ぬ-うhou、nuu
16Sincharボウ、ふく-らむ、ふく-れるbou、fukuramu、fukureru
16Sconspirarボウ、(ム)、はか-るbou、(mu)、hakaru
16Sbochechaほおhoo
16Smoerマ、みが-くma、migaku
16Smacarrãoメンmen
16Srepreensãoユ、さと-すyu、satosu
16Sdissolverユウyuu
16Sabraçoヨウyou
16SNoh chantingヨウ、うたい、うた-うyou、utai、utau
16Sconfiar emライ、たの-む、たの-もしい、たよ-るrai、tanomu、tanomoshii、tayoru
16Svizinhoリン、とな-る、となりrin、tonaru、tonari
16Sescravoレイrei
16SRevenidoレンren
175palestraコウkou
175pedir desculpasシャ、あやま-るsha、ayamaru
175explorarセキseki
176rigorosoゲン、(ゴン)、おごそ-か、きび-しいgen、(gon)、ogosoka、kibishii
176encolherシュク、ちぢ-む、ちぢ-まる、ちぢ-める、ちぢ-れる、ちぢ-らすshuku、chijimu、chijimaru、chijimeru、chijireru、chijirasu
176amável, superarユウ、やさ-しい、すぐ-れるyuu、yasashii、sugureru
176ver, leituraラン, み-るran, miru
17Snão está claroアイ, くら-いai, kurai
17Stimidez, medoオク、 ヨク, むね、 おくする , oku、 yoku, mune、 okusuru ,
17Sameaça, dignidadeカク, おど-すkaku, odosu
17Scontrolarカツ, くさびkatsu, kusabi
17Sargola, eloカン, わkan, wa
17Simitarギ, まが-い, もど-き gi, magai, modoki
17Ssacrifícioギ, キ, いけにえgi, ki, ikenie
17Sretificar, curar, falsificarキョウ、た-めるkyou、tameru
17Sdiscreto, reverentementeキン、つつし-むkin、tsutsushimu
17Scomdescender, ser modestoケン, へりくだ-るken, herikudaru
17Schaveケン、かぎken、kagi
17Sinscriçãoコウkou
17Ssociávelコン、ねんご-ろkon、nengoro
17Sgratoサツ、す-る、す-れるsatsu、suru、sureru
17Sbarãoシャクshaku
17Sfeioシュウ、みにく-いshuu、minikui
17Sreparaçãoショウ、つぐな-うshou、tsugunau
17Srecifeショウshou
17Sdelgadoセンsen
17Sfrescoセン、あざ-やかsen、azayaka
17SParchソウsou
17Sgeadaソウ、しもsou、shimo
17SSer coroado comタイtai
17Slavanderiaタクtaku
17Sforjaタン、きた-えるtan、kitaeru
17Souçoチョウ、き-くchou、kiku
17Smimeógrafoトウtou
17Salunoドウ、ひとみdou、hitomi
17Senigmaなぞnazo
17Spanelaなべnabe
17Srepetidamenteヒンhin
17Strevasやみyami
17Sasaヨク、つばさyoku、tsubasa
17Scurarリョウryou
17Sclaroリョウryou
17Seraレイrei
182caraガン、かおgan、kao
182semanaヨウyou
183temaダイdai
184observarカンkan
184testeケン、(ゲン)ken、(gen)
184ordenarルイ、たぐ-いrui、tagui
185montanteガク、ひたいgaku、hitai
185tecerショク、シキ、お-るshoku、shiki、oru
185empregoショクshoku
186simplicidadeカンkan
186difícilナン、かた-い、むずか-しいnan、katai、muzukashii
186olhar para, lidar, confrontarリン、のぞ-むrin、nozomu
18Scolheita, colherカクkaku
18Squeixo, mandíbulaガク、あご, あぎとgaku、ago, agito
18Sfoiceかま, レン、 ケン kama, ren、 ken
18SCoréiaカン, から、いげた kan, kara、igeta
18Sequestre, contagem de cavaloski
18Scolarinhoキン、えりkin、eri
18Scasuloケン、まゆ, きぬken、mayu, kinu
18Saparecerケン, あきらか, あらわ-れる ken, akiraka, arawareru
18Scadeiaサ、くさりsa、kusari
18Spiscadelaシュン、またた-くshun、matataku
18SOusadiaゼン、つくろ-うzen、tsukurou
18SPilarソ、いしずえso、ishizue
18SBulliciosoソウ、さわ-ぐsou、sawagu
18SApresentaゾウ、(ソウ)、おく-るzou、(sou)、okuru
18Spenalチョウ、こ-りる、こ-らす、こ-らしめるchou、koriru、korasu、korashimeru
18Stranqüilizarチン、しず-める、しず-まるchin、shizumeru、shizumaru
18SGlicíniasトウ、ふじtou、fuji
18Slutaトウ、たたか-うtou、tatakau
18Sclãハンhan
18Svirarフク、おお-う、くつがえ-す、くつがえ-るfuku、oou、kutsugaesu、kutsugaeru
18Sesferaヘキheki
18Smaneirismoヘキ、くせheki、kuse
18Sgiroホン、ひるがえ-る、ひるがえ-すhon、hirugaeru、hirugaesu
18Scuraユ、い-える、い-やすyu、ieru、iyasu
18Sexcessivoランran
18Síndigoラン、あいran、ai
18Sdisposiçõesリョウ、(ロウ)、かてryou、(rou)、kate
194pedidoガン、ねが-うgan、negau
194espelhoキョウ、かがみkyou、kagami
195saberシキshiki
196mandamento, protegerケイkei
196víscerasゾウzou
19Srima, tomインin
19Sbrilhante, coloridoつや、 なま-めかしい、 あで-やか、 つや-めく、 なま-めく , エンtsuya、 namamekashii、 adeyaka、 tsuyameku、 namameku , en
19Sfolhear (livro), consultar (dicionário), enrolamentoソウ, く-るsou, kuru
19Sfrangoケイ、にわとり, とりkei、niwatori, tori
19Sbaleiaゲイ、くじらgei、kujira
19SSelo do imperadorji
19Spontapéシュウ、け-るshuu、keru
19Smedulaズイzui
19SCorredeirasse
19Salgas marinhasソウ、もsou、mo
19Shegemoniaha
19Sexplodirバクbaku
19Spontuação musicalfu
19S簿registobo
19Snévoaム、きりmu、kiri
19Sgazera
19SSepararリ、はな-れる、はな-すri、hanareru、hanasu
19S鹿adorávelレイ、うるわ-しいrei、uruwashii
19S鹿sopé da montanhaロク、ふもとroku、fumoto
204deliberaçãogi
204competirキョウ、ケイ、きそ-う、せ-るkyou、kei、kisou、seru
205salvaguardago
20Secoar, vibrarキョウ、ひび-くkyou、hibiku
20Ssuspender, instalar, consultarケン、ケ、か-ける、か-かるken、ke、kakeru、kakaru
20SSinoショウ、かねshou、kane
20Sadiarジョウ、ゆず-るjou、yuzuru
20SFermentarジョウ、かも-すjou、kamosu
20SRegistrarセキseki
20Sinflaçãoトウtou
20Scolunaランran
21Snavio de guerraカンkan
21Solhe para trás, reconsiderar, reflexãoコ、かえり-みるko、kaerimiru
21Sguindasteつるtsuru
21Sbruxama
21Ssaltoヤク、おど-るyaku、odoru
21Sorvalhoロ、(ロウ)、つゆro、(rou)、tsuyu
22Smaravilhoso, surpreenderキョウ、おどろ-く、おどろ-かすkyou、odoroku、odorokasu
22Sataqueシュウ、おそ-うshuu、osou
22Scestaロウ、かご、こ-もるrou、kago、komoru
23Spadrão, aprender, espécimeカン、かんが-みる, かがみkan、kangamiru, kagami
29Smelancoliaウツ, うっ-する、 ふさ-ぐ、 しげ-る utsu, utsuru、 fusagu、 shigeru

Sequência de Traços do Kanji

Aprenda como escrever o KANJI, acompanhando a sequência e a ordem dos traços. Veja como:

Habilitar conteúdo:

  1. Como o nosso site é protegido, é necessário desbloquear o plugin da escrita.
  2. Veja na imagem abaixo qual é o seu navegador para desbloquear o plugin (para outros navegadores clique na opção para desbloquear a proteção):

Como fazer:

  1. Faça a busca do Kanji pelo dicionário de kanji abaixo
  2. Copie o kanji desejado e cole na caixa de busca
  3. Aperte a tecla ENTER. 
  4. Você pode ajustar a velocidade através da barra.

Descrição do Dicionário de Kanji online:

O dicionário de Kanji utiliza uma lista de 2136 ideogramas,  que foram aprovados e atualizados pelo Ministério da educação do Japão em 1981,  chamada de Jouyou kanji (常用漢字). O dicionário de Kanji permite diversas maneiras de buscas e filtragens, além de proporcionar uma forma organizada de estudo dos kanji. Você pode fazer a buscar pela leitura "onyomi" ou "kunyomi", significado, kanji, radical, traços e nível escolar. Você também pode consultar e aprender a sequência e a ordem dos traços kanjis.

IMPORTANTE: As buscas no dicionário de kanji online podem ser feitas  pela leitura "onyomi", "kunyomi" e significado podem ser feita em romaji. A busca por kanji e radical devem ser em kanji, já as leituras "onyomi" e "kunyomi", também podem ser feitas em hiragana e katakana. Você pode filtrar as buscas em ordem crescente ou decrescente clicando na seta do título da coluna. Veja a imagem:

Ajuda

DICA: A busca pode ser mais específica digitando-se a palavra junto com outra na caixa de pesquisa, exemplo:

Acesse também o Dicionário de Japonês online!

Clique no ícone acima.